Cooperación Estado-Comunidades Autónomas

Conferencia de Presidentes

A Conferencia de Presidentes é o máximo órgano político de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas. Forman parte delas o Presidente do Goberno, que a preside, e os Presidentes do dezasete Comunidades Autónomas e das Cidades de Ceuta e Melilla.

Cooperación Multilateral ou Sectorial

A cooperación multilateral é protagonizada polo Estado e a totalidade das Comunidades Autónomas. O instrumento máis característico son as Conferencias Sectoriais, que son órganos de cooperación relativos a un sector concreto de actividade pública. Están integradas polo titular do Departamento Ministerial competente e por todos os Conselleiros dos Gobernos autonómicos responsables da mesma materia.

Convenios de Colaboración

Los convenios de colaboración son acuerdos entre la Administración del Estado y una o varias Comunidades Autónomas. Constituyen un instrumento de cooperación de uso frecuente en el Estado Autonómico por la libertad contractual característica de esta figura, que le otorga una especial idoneidad y flexibilidad para atender situaciones específicas que requieren el acuerdo entre el Estado y una determinada Comunidad Autónoma.

Comisións Bilaterais de Cooperación

Son órganos de cooperación de carácter bilateral, formados por representantes do Estado e dunha única Comunidade Autónoma para o tratamento de temas de contido xeral ou específico.

Linguas Cooficiais en Comunidades Autónomas

Información relativa ás actuacións da Administración Xeral do Estado para o cumprimento do establecido nos Estatutos de Autonomía en relación co uso das linguas cooficiais nas diferentes Comunidades Autónomas.