Cooperació Estat-Comunitats Autònomes

Conferència de Presidents

La Conferència de Presidents és el màxim òrgan polític de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. Formen part d'elles el President del Govern, que la presideix, i els Presidents de les disset Comunitats Autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla.

Cooperació Multilateral o Sectorial

La cooperació multilateral és protagonitzada per l'Estat i la totalitat de les Comunitats Autònomes. L'instrument més característic són les Conferències Sectorials, que són òrgans de cooperació relatius a un sector concret d'activitat pública. Estan integrades pel titular del Departament Ministerial competent i per tots els Consellers dels Governs autonòmics responsables de la mateixa matèria.

Convenios de Cooperación

Los convenios de colaboración son acuerdos entre la Administración del Estado y una o varias Comunidades Autónomas. Constituyen un instrumento de cooperación de uso frecuente en el Estado Autonómico por la libertad contractual característica de esta figura, que le otorga una especial idoneidad y flexibilidad para atender situaciones específicas que requieren el acuerdo entre el Estado y una determinada Comunidad Autónoma.

Comissions Bilaterals de Cooperació

Són òrgans de cooperació de caràcter bilateral, formats per representants de l'Estat i d'una única Comunitat Autònoma per al tractament de temes de contingut general o específic.

Llengües Cooficials en Comunitats Autònomes

Informació relativa a les actuacions de l'Administració General de l'Estat per al compliment de l'establit en els Estatuts d'Autonomia en relació amb l'ús de les llengües cooficials en les diferents Comunitats Autònomes.