Catalunya rebrà gairebé la meitat dels 76 milions del CDTI per a nous projectes d'I+D+I empresarial

Catalunya rebrà gairebé la meitat dels 76 milions del CDTI per a nous projectes d'I+D+I empresarial

12/04/2021

  • Dels 161 projectes, 47 es desenvoluparan a Catalunya: 38 a Barcelona, 3 a Tarragona, 4 a Girona i 2 a Lleida
  • 51 de las operaciones aprobadas son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020
  • Se han aprobado medidas de flexibilización para pymes y una mejora en las ayudas parcialmente reembolsables de I+D+I

Barcelona, 12 de abril.- Cataluña recibirá casi la mitad de los 76 millones de euros aprobados por el CDTI para nuevos proyectos de I+D+I empresarial. El Consejo de Administración del CDTI, entidad adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 161 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 98,42 millones de euros, de los que el CDTI aportará 76,73 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI son 171 y todas las ayudas pertenecen a la modalidad de préstamos.

Concretament, dels 76,73 milions aportats pel *CDT, 36,53 milions seran per 47 projectes a Catalunya, dels quals 38 es desenvoluparan a Barcelona, 3 a Tarragona, 4 a Girona i 2 a Lleida.

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa *Cunillera, ha destacat “el suport del Govern a les iniciatives estratègiques sectorials d'innovació empresarial que responen als desafiaments que té el nostre país”. Dels nous projectes aprovats, 4 estan relacionats amb l'emergència sanitària per a la recerca i desenvolupament de productes per pal·liar la malaltia produïda per la infecció de Covid-19 i un d'ells es desenvoluparà a Catalunya.

En el desarrollo de todos los proyectos de España participan 168 empresas, de las que 126 son pymes, y cuentan con 515 personas dedicadas a los objetivos propuestos. Además, 68 de las 168 empresas participantes reciben ayudas del CDTI por primera vez.

Operacions cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

De les 171 operacions aprovades en aquest Consell, 51 són cofinançades amb el Programa Operatiu *Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI+FEDER) que ascendeix a 23.454.361,38 euros.

El Programa Operatiu *Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020 permet que el CDTI ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari. Pot consultar les condicions de les ajudes del CDTI a la seva pàgina web.

Millores en les ajudes parcialment reemborsables de R+D+I

Además de las nuevas ayudas, el Consejo de Administración ha aprobado la ampliación de plazos de amortización para las ayudas de I+D y de innovación LIC y LICA, con el objeto de mejorar las condiciones de amortización de las ayudas CDTI para proyectos de I+D+I. En concreto:

  • El plazo máximo del periodo de amortización en los proyectos de I+D pasa a 10 ó 15 años (antes, 7 ó 10 años).
  • El plazo máximo del periodo de amortización de la Línea Directa de Expansión (LICA) pasa a 9 años (antes, 7).
  • El plazo máximo del periodo de amortización de la Línea Directa de Innovación (LIC) pasa a 4 ó 6 años, a Euribor 1 año más 0,20% y 1,20% respectivamente (antes, 3 años a Euribor 1 año más 0,20% ó 5 años a Euribor 1 año + 1,20%)

L'objectiu d'aquesta mesura és disminuir per a les empreses la càrrega semestral d'amortització corresponent a la part reemborsable de l'ajuda, controlant els límits d'intensitat associats a cada línia d'ajuda.

Noves mesures de flexibilitat per a PIMES

Amb la finalitat de no penalitzar a les PIMES que, per causa de la situació d'excepcionalitat provocada per l'emergència sanitària, s'enfronten a dificultats transitòries de liquiditat, el Consell d'Administració ha aprovat eximir a les pimes beneficiàries d'ajudes en forma de préstec del CDTI del pagament dels interessos de demora sobre les quotes de principal compreses entre l'1 d'abril de 2021 i el 31 de desembre de 2021, sempre que el pagament de l'amortització corresponent es realitzi en un termini màxim de 15 mesos des del seu venciment. Aquesta mesura s'acull al vigent Marco Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context actual Covid-19 i, en particular, al seu punt 3.1 pel qual es permet atorgar avantatges de pagament a les empreses amb un determinat límit (1.800.000 euros).

El Director General del CDTI comunicarà als sol·licitants si poden acollir-se a aquesta mesura, així com les condicions de la mateixa. Es podrà revocar l'avantatge de pagament atorgada en cas d'incompliment dels requisits per ser beneficiari o de la resta d'obligacions contractuals amb el CDTI, en particular, les de pagament del préstec.

El CDTI subministrarà a la Base de dades Nacional de Subvencions la informació pertinent sobre cada ajuda individual concedida a l'empara d'aquest règim, en el termini de dotze mesos des del moment de la seva concessió i en els termes previstos en l'article 20 de la Llei General de Subvencions.

Les pimes que compleixin els requisits puguin sol·licitar acollir-se a aquesta mesura des del 5 d'abril de 2021 fins al 15 de desembre de 2021.