El Govern aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació d'Illes Balears

17/07/2015

Es tracta del primer Pla que s'aprova en el marc del segon cicle de planificació hidrològica, que haurà d'estar conclòs abans que acabi aquest any


El Consell de Ministres ha aprovat avui per Reial decret el Pla Hidrològic de la demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, el primer Pla que s'aprova en el marc del segon cicle de la Planificació Hidrològica que haurà d'estar conclòs abans que acabi l'any.

Aquest nou Pla substitueix al fins ara en vigor, aprovat pel Reial decret 684/2013, de 6 de setembre, i inclou les conques íntegrament compreses en l'àmbit territorial d'aquesta Comunitat Autònoma.

El Pla, que ja va ser informat favorablement en l'últim Consell Nacional de l'Aigua celebrat el passat 27 de maig, ha seguit en la seva elaboració el procediment d'avaluació ambiental estratègica, conforme a l'establert en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques en les Illes Balears.

El nou Pla aprovat avui inclou un Programa de Mesures que, descrit en la seva Memòria, es concreta als Programes d'Actuació i Infraestructures que s'incorporen com a annex a la part normativa.


Elaboració autonòmica

La fase d'elaboració autonòmica de conformitat amb article 4 del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'Organització i règim jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears, va concloure amb l'aprovació inicial del Consell de Govern de les Illes Balears en la seva reunió de 8 de maig de 2015, i la seva posterior remissió al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient per tramitar la seva aprovació de conformitat amb l'article 83 del Reglament de la Planificació Hidrològica.

En tractar-se d'un pla hidrològic intracomunitari, i tenint en compte l'extensió de cadascuna de les parts en les quals s'estructura, la seva publicitat es va materialitzar a través de la publicació formal del contingut normatiu del Pla i els seus annexos en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears», de conformitat amb l'article 3.2 de la citada part normativa del Pla, i la publicació de la Memòria i els seus annexos a la pàgina Web de Direcció general de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori.

L'aprovació del Pla Hidrològic de la demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears obre una nova etapa a la planificació hidrològica que culminarà amb l'aprovació dels 24 plans pendents abans que acabi l'any.