Les ajudes al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destinació en Illes Balears poden sol·licitar-se a través de la seu electrònica fins al 23 de maig

22/04/2016

Tota la tramitació i la incorporació de documents es realitzarà per via electrònica


El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Delegació del Govern en Illes Balears, posa a la disposició dels empresaris de l'Arxipèlag l'aplicació informàtica que permet la tramitació de les subvencions al transport marítim i aeri de mercaderies, una vegada perfeccionada des de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.

L'objectiu d'aquestes ajudes és establir un sistema de compensacions destinat a abaratir el cost efectiu del transport marítim i aeri de mercaderies entre les Illes Balears, entre aquestes i la Península, o l'efectuat entre les illes i altres territoris d'estats membres de la Unió Europea i estats signataris de l'acord sobre l'espai econòmic europeu.

L'extracte de la Resolució del Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment, Julio Gómez-Pomar, que inicia el procediment, s'ha publicat avui divendres 22 d'abril en el Butlletí Oficial de l'Estat i obre el període de recepció de sol·licituds.

Aquest acord ha estat impulsat per la delegada del Govern en Illes Balears, Teresa Palmer, amb la finalitat d'evitar l'època estival en la formulació de les sol·licituds, facilitar la seva presentació per part dels empresaris i tramitar amb temps suficient les operacions d'execució del pressupost.

Tant la presentació de les sol·licituds, com tota la tramitació de les mateixes, es realitzarà exclusivament per via electrònica a través d'https://sede.administracionespublicas.gob.es, en la ruta de navegació de Procediments > Subvencionis, la qual cosa propicia una major agilitat en la gestió i concessió de les ajudes.

Així mateix, tota la informació bàsica sobre com sol·licitar les ajudes es troba en http://www.seap.minhap.es, seguint la ruta de navegació Inicio > Serveis > Ajudes i fons > Ajudes al transport de mercaderies insular.

El règim de publicitat de les convocatòries de subvencions i ajudes públiques de totes les administracions ha experimentat un canvi espectacular a partir de l'1 de gener de 2016 amb la nova redacció de l'art. 20.8.a) de la Llei General de Subvencions. Així, els requisits de publicitat i transparència es compleixen a través de la Base de dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index on també es pot consultar el text complet d'aquesta convocatòria.


COMPENSACIÓ Al FET INSULAR

Aquestes subvencions atenen al fet insular per corregir o compensar un conjunt de desavantatges que afecten, entre altres àmbits, al transport i les condicions de proveïment de matèries primeres en la fabricació dels productes finals, així com la sortida dels mateixos de les illes.

El sistema de concessió d'aquestes compensacions té en compte a certs sectors d'atenció preferent com la indústria de la fusta, peletería, calçat, cuir, marroquinería, confecció, bijuteria i joieria, productes artesanals, productes industrials transformats o articles per a nutrició humana.

Poden ser beneficiaris de les ajudes els empresaris amb establiments situats a les illes que transformin les mercaderies, així com els distribuïdors dels productes transformats i originaris de l'arxipèlag balear.

En la convocatòria de l'exercici anterior es van beneficiar de les ajudes un total de 284 empresaris.


SOL·LICITUDS I TERMINIS DE LES AJUDES

El formulari i els documents electrònics necessaris per emplenar i presentar les sol·licituds d'ajudes estan disponibles a la seu electrònica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques https://sede.administracionespublicas.gob.es i el termini de recepció de sol·licituds és d'un mes i finalitzarà el dilluns 23 de maig de 2016, inclusivament.

* Telèfon d'informació: 971 989 429