Localización

Calle Bergara, 12

08002 - Barcelona

Teléfonos:

  • 935209622

Correo electrónico:

  • (información general y cualquier supuesto no incluido en los siguientes restantes correos electrónicos. Información de extranjería exclusivamente en infoext.barcelona@correo.gob.es)
  • (información general sobre trámites de homologación y equivalencia de estudios universitarios, reconocimientos profesionales de diferentes Ministerios. La información de expedientes iniciados exclusivamente en el organismo competente de su resolución)
  • (acreditación presencial para cl@ve, certificado electrónico persona física 2CA FNMT, REA, asistencias presentación electrónica de no obligados)
  • (presentación documentación para la Oficina de Extranjería de Barcelona exclusivamente para personas físicas no obligados, excluyéndose procedimientos exclusivamente electrónicos por norma y procedimientos iniciales con presentación presencial en Oficina de Extranjería de Barcelona)
  • (presentación documentación para otras unidades de la Delegación/Subdelegación del Gobierno en Barcelona y para cualquier otra Administración Pública exclusivamente para personas físicas no obligados electrónicamente ni procedimientos exclusivamente electrónicos por norma)

Información adicional:

NOTA INFORMATIVA ACCÉS OFICINA REGISTRE

A causa de les mesures sanitàries de seguretat establertes arran del COVID-19, el serveis oferts per l'OAMR d'aquesta Delegació al C/ de Bergara 12 es fan exclusivament mitjançant cita prèvia, que cal demanar als e-mails esmentats a continuació, d'acord a la naturalesa de la gestió que als ciutadans els calgui fer:

 

OficinaAMR-dg.cat@correo.gob.es (informació general i qualsevol supòsit no inclòs als següents restants correus electrònics. Informació d'estrangeria exclusivament a  infoext.barcelona@correo.gob.es)

 

ESTUDIOSUNIVERSITARIOSOAMR-dg.cat@correo.gob.es (informació general sobre tràmits d'homologació i equivalència d'estudis universitaris, reconeixements professionals de diferents Ministeris. La informació d'expedients iniciats exclusivament a l'organisme competent per a la seva resolució)

 

ACREDITACIONELECTRONICAOAMR-dg.cat@correo.gob.es (acreditació presencial per a cl@ve, certificat electrònic de persona física 2CA FNMT, REA, assistències presentació electrònica de no obligats)

 

REGISTROEXTRANJERIAOAMR-dg.cat@correo.gob.es (presentació documentació per a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona exclusivament per a persones físiques no obligades ni procediments exclusivament electrònics per norma)

 

REGISTROOAMR-dg.cat@correo.gob.es (presentació documentació per a altres unitats de la Delegació/Subdelegació del Govern a Barcelona i per a qualsevol altra Administració Pública exclusivament per a persones físiques no obligades electrónicament ni procedimients exclusivament electrònics per norma)

 

SOL·LICITUDS ADREÇADES A LA ANECA.

L'Ordre CNU/1117/2018 de 8 d'octubre (BOE núm. 257 de 24/10/2018), ha establert l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds, comunicacions i modificacions en el procediment per a l'obtenció de l'avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat  i Acreditació, i la seva certificació, per a la contractació de personal docent i investigador universitari.

Per a la presentació electrònica haurà de disposar de signatura electrònica i/o Cl@ve permanent.

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

Pot consultar les instruccions dictades a l'enllaç: http://www.aneca.es/

 

AJUDES A TRANSPORTISTES AUTÒNOMS PER CARRETERA PER ABANDÓ D'ACTIVITAT 2019.

Obertura convocatòria de subvenció ajudes transportistes autònoms per carretera abandonament activitat 2019. Aquells transportistes que no disposin de mitjans electrònics o tinguin dificultats per a la presentació electrònica, podran acudir a l'Oficina d'Assistència de la Delegació del Govern a Catalunya C / Bergara 12 amb la documentació requerida a la convocatòria i el seu DNIe activat, coneixent el PIN del mateix. Si no disposen de PIN poden acudir a qualsevol Oficina de Policia expedidora DNI per actualitzar el certificat contingut en el xip

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER ESTRANGERIA

En els casos en què no sigui possible presentar la sol·licitud amb cita prèvia (expressament assenyalada a la Guia de tràmits I), es podrà presentar la sol·licitud a través dels mitjans que s'indiquen a continuació:

1 - AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

ACCEDA:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/#

REGISTRE ELECTRÒNIC: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2 - SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

CORREUS - ORVE: Servei de Registre Virtual Electrònic amb l'Administració. https://www.correos.es/ss/Satellite/site/producto-orve-todos_cartas_documentos/cOrg=Producto_CcidOrg=1363190077088-detalle_de_producto-sidioma=es_ES Exclusivament pels propis ciutadans estrangers, a les oficines de registre o d'assistència en matèria de registres de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, o de l'Administració Local. http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/OficinasRegistro.html
 

 

Horario:

De dilluns a divendres, de 9h a 17,30h. en jornada ordinària, y de 8. a 15h. en jornada d'estiu (de 16 de juny a 15 de setembre, tots dos inclosos).