Manuel Cortina

Des de l’any 1986, la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública, fins aleshores dependent del Ministeri de la Presidència, va estar adscrita al Ministeri d’Administracions Públiques i es va instal•lar en la seu de María de Molina.

En aquest edifici del complex Eurocis, el Ministeri disposa, actualment, de les plantes tercera a novena; d’una zona de la segona planta; parcialment, dels soterranis primer i tercer, destinats a aparcament; del soterrani quart, on es troba situat l’Arxiu de la Direcció General de la Funció Pública i d’una planta baixa, amb accés directe des del carrer de María de Molina, 50, on està instal•lat el Centre d’Informació Administrativa.

En aquest edifici es troben ubicades les direccions generals de la Funció Pública, de Modernització Administrativa i d’Inspecció, Avaluació i Qualitat dels Serveis, dependents de la Secretaria General per a l’Administració Pública; la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions; així com una Oficina de Registre General del Ministeri i personal delegat, dependents de la Subdirecció General d’Oficialia Major, adscrites ambdues subdireccions generals a la Direcció General de Recursos Humans, Programació Econòmica i Administració Perifèrica, adscrita al seu torn a la Subsecretaria del Departament.