Organisme Autònom Institut Nacional d'Administració Pública

Rang de Direcció general adscrit i dependent de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

Atocha, 106, (28012 Madrid)

Pl. de Sant Diego, s/n, Alcalá d'Henares (Madrid)

Telèfon: 91 273 91 47

Director: Vacant

Unitats i telèfons:

 • Gerència

Enrique Silvestre Català: 91 273 92 36

 • Sotsdirecció de Selecció

María José Gómez García de Soria: 91 273 92 19

 • Sotsdirecció d'Aprenentatge

José Manuel Argilés Marín: 91 273 92 30

 • Sotsdirecció de Formació Local

José Manuel Rodríguez Carballo: 91 273 93 55

 • Centre d'Estudis i Gestió del Coneixement

Ana Fernández Félix: 91 273 94 13

 • Departament d'Innovació Pública

Vacant.  91 273 91 25

 • Unitat de Suport

Fátima Mínguez Llorente: 91 273 91 47

 

Està adscrit a l'INAP el següent òrgan col·legiat:

 • Comissió Permanent de Selecció

COMPETÈNCIES:

 • L'Institut Nacional d'Administració Pública és un organisme autònom dels previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, adscrit al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Direcció general de la Funció Pública.
 • Són finalitats essencials de l'Institut Nacional d'Administració Pública, sense perjudici de les competències específiques que es reconeguin sobre aquestes matèries a altres centres, instituts o escoles de l'Administració General de l'Estat, els següents:
 • Desenvolupar i executar les polítiques de selecció i de formació dels empleats públics en l'àmbit de les seves competències.
 • Promoure i realitzar estudis, publicacions i recerques en matèries relacionades amb l'Administració Pública.
 • Mantenir relacions de cooperació i col·laboració amb altres Administracions i centres de formació d'empleats públics, nacionals i internacionals.