Audiència i informació pública - Tramitació tancada

Logo de participació normativa

 

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives d'audiència i informació pública per les quals actualment es troba tancat el termini per presentar aportacions.

Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos