Aragó - Ordenis del dia

1ª Reunió: 9 de gener de 2008

 • Constitució de la Comissió Bilateral De Cooperació Aragó-Estat al fet que es refereix l'article 90 de la Llei Orgànica 5/2007, de 20 d'abril, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó.
 • Designació del torn de Presidència de la Comissió Bilateral i del Secretariat.
 • Línies generals del futur Reglament de la Comissió Bilateral.
 • Informe de les relacions de col·laboració Administració General de l'Estat-Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Pla de treball i programació d'activitats de la Comissió Bilateral per a l'any 2008.
 • Precs i Preguntes.

2ª Reunió: 8 de gener de 2009

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Presentació i aprovació del Reglament de la Comissió Bilateral de Cooperació Aragó-Estat.
 • Informe de les relacions de col·laboració Administració General de l'Estat-Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Pla de treball i programació d'activitats de les Subcomissions de la Comissió Bilateral de Cooperació.
 • Inici de negociació de nous traspassos de funcions i serveis a la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Precs i preguntes.

3ª Reunió: 24 de novembre de 2009

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Acord administratiu de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria policial: ampliació de funcions i efectius de la Policia Nacional adscrita.
 • Inici de negociació de nous traspassos de funcions i serveis a la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Acords sobre el seguiment de les relacions de col·laboració entre l'Estat i la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Acord en matèria d'Unió Europea: presidència espanyola en 2010.
 • Acord de la  Comissió Mixta d'Assumptes Economicofinancers Estat-Comunitat Autònoma d'Aragó pel qual es dóna compliment al previst en la Disposició Transitòria Primera de l'Estatut d'Autonomia.
 • Acord en matèria hidràulica.
 • Acords en matèria d'inversions de l'Estat a Aragó: aplicació de la disposició addicional sisena de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó.
 • Acord en matèria d'infraestructures de transport.
 • Precs i preguntes.

4ª Reunió: 18 de juliol de 2012

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Designació dels membres de l'AGE segons l'Acord de Ministres del 13 juliol de 2012.
 • Acord pel qual s'estableix el nou Reglament Intern de la Comissió Bilateral.
 • Conflictivitat competencial i creació d'un grup de treball en el si de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes, en relació amb la Llei 3/2012, de 8 de març, de Mesures Fiscals i Administratives d'Aragó.
 • Precs i preguntes.

5ª Reunió: 22 d'octubre de 2012

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Acord en relació amb l'adopció de mesures adequades a fi de corregir i modificar el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat en les quanties corresponents a les inversions de l'Estat a Aragó.
 • Fons d'Inversions de Terol.
 • Informe sobre l'Acord d'inici de negociacions de traspàs de funcions i serveis a la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Informe sobre l'Acord d'intercanvi d'informació en matèria de Convenis de Col·laboració celebrats entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Informe sobre l'Acord de seguiment de les Conferències Sectorials i altres òrgans consultius multilaterals de l'estat en què participa la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Informe sobre l'Acord d'execució d'obres, via conveni de col·laboració, acordades en la Comissió Nacional de l'Aigua.
 • Informe i Acord sobre els procediments per a la resolució de la conflictivitat.
 • Informe i renovació del Grup de Treball creat en la Comissió Mixta d'Assumptes Economicofinancers Estat-Comunitat Autònoma d'Aragó sobre les inversions de l'Estat en la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Acord pel qual es disposa la utilització del sistema de videoconferència en les reunions de les subcomissions i grups de treball.
 • Informe sobre el Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura i Medi ambient i la Comunitat Autònoma d'Aragó pel qual es fixa l'esquema general de coordinació i finançament per a l'execució d'actuacions del Pla nacional de qualitat de les aigües.
 • Acord pel qual es disposa realitzar els tràmits necessaris per incloure en la legislació bàsica de l'Estat en matèria de règim local l'existència d'un règim especial de l'organització territorial d'Aragó.
 • Informe i Acord sobre l'Acord administratiu de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria policial: ampliació de funcions i efectius de la Policia Nacional adscrita.
 • Impuls del Grup de Treball constituït mitjançant Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Aragó-Estat per concretar les competències que pot exercir la Comunitat Autònoma d'Aragó en la gestió de la reserva hídrica de l'Ebre garantida en l'Estatut d'Autonomia de 2007.
 • Precs i preguntes.

6ª Reunió: 2 d'octubre de 2013

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Informe sobre l'Acord d'intercanvi d'informació en matèria de Convenis de Col·laboració celebrats entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Informe sobre l'Acord de seguiment de les Conferències Sectorials i altres òrgans consultius multilaterals de l'estat en què participa la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Execució de les inversions previstes als Pressupostos Generals de l'Estat de 2013 en la Comunitat d'Aragó.
 • Previsió de Pressupostos Generals de l'Estat de 2014 en la Comunitat d'Aragó.
 • Acord sobre la Carretera Nacional 232.
 • Acord sobre basses laterals del Matarraña.
 • Pla Nacional de Qualitat de les Aigües.
 • Règim Local Propi d'Aragó.
 • Compliment de l'Acord en matèria de Policia adscrita.
 • Informe sobre actuacions del grup de treball de gestió de la reserva hídrica (vinculat al Pla de Conca).
 • Traspàs de funcions i serveis.
 • Acords en relació amb actuacions del Ministeri de Foment en la N-260 i en l'A-40.
 • Assumptes de caràcter interadministratiu.
 • Plataforma Aeroportuària de Terol (PLATEA).
 • Declaració de suport al Canfranc.
 • Precs i preguntes.

7ª Reunió: 27 de juny de 2017

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Informe sobre l'Acord d'intercanvi d'informació en matèria de Convenis de Col·laboració celebrats entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Informe sobre l'Acord de seguiment de les Conferències Sectorials i altres òrgans consultius multilaterals de l'estat en què participa la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Acord sobre modificació del Reglament d'Organització i Funcionament de la Comissió Bilateral.
 • Informe de les controvèrsies competencials Aragó-Estat.
 • Acord en relació amb la negociació del traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de Beques i Ajudes a l'Estudi.
 • Renovació del Protocol d'Intencions sobre el Fondo d'Inversions Teruel corresponent al període 2017-2020.
 • Informe i Acord sobre descontaminació integral de lindano (Riu Gállego).
 • Informe sobre el segellat d'abocadors afectats per Normatives Comunitàries (2008/98/CE i 1999/31/CE). 
 • Acord sobre el Centenari del Parc Nacional d'Ordesa i Muntanya Perduda.
 • Informe sobre la regulació de les Basses Laterals de Tastavins i d'Algues i Acord sobre el projecte d'elevació d'aigües d'Andorra.
 • Informe sobre les implicacions del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.
 • Informe sobre Infraestructures de transport terrestre i Acords sobre la N-232 i N-260.
 • Informe sobre les actuacions contemplades en el Pla d'Habitatge Estatal per a Aragó.
 • Compromís de la Comissió Bilateral per avançar en l'aplicació de l'acord bilateral econòmic financer amb l'Estat mitjançant la creació d'un grup de treball.
 • Informe sobre energies renovables i en relació amb els procediments d'autorització administrativa d'instal·lacions.
 • Precs i preguntes.

8ª Reunió: 19 de novembre de 2018

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Informe sobre l'Acord d'intercanvi d'informació en matèria de Convenis de Col·laboració celebrats entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Seguiment de les Conferències Sectorials i altres òrgans consultius multilaterals de l'estat en què participa la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Controvèrsies competencials Aragó-Estat.
 • Informe sobre infraestructures de transport terrestre.
 • Informe sobre el transport terrestre.
 • Acord sobre la constitució d'un Grup de Treball, en el marc de la CMAEF, per al desenvolupament de l'article 108 de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó.
 • Informe de la Comunitat Autònoma d'Aragó en relació amb la incidència de la despoblació, la dispersió i l'envelliment de la població aragonesa en el seu finançament, amb especial consideració a l'atenció a la dependència, i l'oportunitat d'impulsar la creació de fons europeus, distribuïts en bases als anteriors paràmetres objectius, per lluitar contra la despoblació.
 • Informes sobre infraestructures hidràuliques.
 • Acord per impulsar la tramitació de la cessió d'ús del Pavelló d'Espanya a Saragossa, d'acord amb la normativa vigent.
 • Seguiment i impuls del projecte de declaració de zona d'interès general de l'actuació “Elevació d'Aigües de l'Ebre a Andorra (Fase II)”.
 • Precs i preguntes.