Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació Aquí trobarà informació sobre les diferents línies d'ajuda que integren el Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (*CEL), així com d'altres línies de cooperació addicional

La Cooperació Econòmica Local de l'Estat està regulada, essencialment, en el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (modificat pel Reial decret 1263/2005, de 21 d'octubre) així com en l'Ordre APU/293/2006, de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del mateix. En aquestes normes s'estableixen diverses línies de cooperació, com per exemple, l'aportació a les inversions incloses en els Planes provincials i insulars de cooperació a les obres i serveis de competència municipal.

D'altra banda, diverses lleis de Pressupostos Generals de l'Estat o altres disposicions de caràcter general, han establert línies addicionals de cooperació econòmica de l'Estat amb les entitats que integren l'Administració Local.


2. ALTRES LÍNIES DE COOPERACIÓ