Aportació a plans provincials i insulars

En els termes i als efectes previstos en l'article 36.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, les Diputacions Provincials (o entitats equivalents) aproven anualment un pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, en l'elaboració de la qual han de participar els municipis de la Província.

Aquest pla podrà finançar-se amb mitjans propis de la Diputació Provincial, les aportacions municipals "i les subvencions que acordin la Comunitat Autònoma i l'Estat amb càrrec als seus respectius pressupostos".

  • Objectiu de la subvenció

Col·laborar en la dotació i millora de les infraestructures, serveis i equipaments municipals.

  • Beneficiaris 

Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars i Comunitats Autònomes uniprovincials.

  • Quanties

La subvenció de l'Estat podrà aconseguir:

- El 50 per 100, per a les obres i serveis de caràcter obligatori numerats en l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tals com: sanejament, clavegueram, pavimentació, proveïment d'aigua, etc.
- El 40 per 100, per a les restants obres i serveis que, sense ser obligatoris, siguin de competència municipal, d'acord amb l'establert en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tals com: cases consistorials, centres socials, instal·lacions culturals, etc.
- El 50 per 100, de l'import del pressupost consignat en el Pla, per a les obres de millora i conservació de la xarxa viària titularitat de les Diputacions Provincials.

Els procentajes indicats en els dos primers paràgrafs anteriors podran incrementar-se fins al 60 i 50 per 100, respectivament, quan les obres i serveis siguin de caràcter supramunicipal.

Distribució Territorial