Acord de Consell de Ministres de 10 de novembre de 2017

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

MESURES ADOPTADES

El Consell de Ministres de 10 de novembre de 2017 va adoptar acord pel qual es declaren les Comunitats Autònomes de Galícia i del Principat d'Astúries "Zona afectada greument per una emergència de protecció Civil, com a conseqüència dels incendis forestals esdevinguts en el mes d'octubre de 2017.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se a l'apartat Quart, les relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les diputacions provincials"

Als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, les comarques, les mancomunitats i les comunitats autònomes uniprovincials en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials i comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà *concedern una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • (BOE, 04/02/2019) Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, del Secretari d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries i diputacions provincials de la Comunitat Autònoma de Galícia, previstes en l'acord de Consell de Ministres de 10 de Novembre de 2017.

ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • (BOE, 06/09/2019) Resolució de 26 d'agost de 2019, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'acorda l'assignació de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries i diputacions provincials de la Comunitat Autònoma de Galícia, previstes en l'Acord del Consell de Ministres de 10 de novembre de 2017.