Acord de Consell de Ministres de 19 octubre de 2018

MESURES ADOPTADES

Acord de Consell de Ministres de 19 d'octubre de 2018, pel qual es declaren els municipis de *Artá, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Cervera de la Comunitat Autònoma de *Illes *Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordament de torrents esdevinguts el passat dia 9 d'octubre.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se a l'apartat Quart, les relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Danys en infraestructures municipals i xarxa viària dels Consells Insulars"

Als projectes que executin els ajuntaments, els Consells Insulars, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària dels Consells Insulars, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • (BOE, 19/09/2019) Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Secretaria d'Estat  de Política Territorial, per la qual es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària dels Consells Insulars, previstes a l'apartat quart de l'acord de Consell de Ministres, de 19 d'octubre de 2018, pel qual es declaren *Artá, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Cervera de Comunitat Autònoma de *Illes *Balears, zones afectades greument per una emergència de protecció civil.

SUBVENCIONS ASSIGNADES

  • (BOE, 06/12/2019) Ordre *TFP/1177/2019, de 29 de novembre, per la qual s'acorda l'assignació de subvenció per danys en infraestructures municipals i xarxa viària dels consells insulars, previstes a l'apartat quart de l'Acord del Consell de Ministres de 19 d'octubre de 2018, pel qual es declaren els municipis de *Artá, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Cervera, de la Comunitat Autònoma de les *Illes *Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil".