Mesurades Reial decret 1387/2018, de 19 de novembre (RD-llei 2/2017)

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

MESURES ADOPTADES

  • (BOE, 20/11/2018) Reial decret 1387/2018, de 19 de novembre, pel qual s'estén l'àmbit d'aplicació de les mesures previstes en el Reial decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals, i en els Acords del Consell de Ministres de 9 i 23 de desembre de 2016, als danys soferts en infraestructures municipals com a conseqüència de catàstrofes naturals ocorregudes fins a la finalització del mes de juny de 2017.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolución de 28 de octubre de 2019, del Director General de Cooperación Autonómica y Local por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones previstas en el artículo 1 del Real Decreto 1387/2018, 19 de noviembre, por el que se extiende el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero. Publicada en extracto en BOE, 13/11/2019.

ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS A les ENTITATS LOCALS

  • (BOE, 23/09/2020) Resolució de 16 de setembre de 2020, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'acorda l'assignació de subvencions previstes en l'article 1 del Reial decret 1387/2018, de 19 de novembre, pel qual s'estén l'àmbit d'aplicació del Reial decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals, i en els Acords del Consell de Ministres de 9 i 23 de desembre de 2016, als danys soferts en infraestructures municipals com a conseqüència de catàstrofes naturals ocorregudes fins a la finalització del mes de juny de 2017.