Comissió Nacional d'Administració Local

Foto Comissió Nacional d'Administració Local
La Comissió Nacional d'Administració Local és l'òrgan permanent per a la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració local, integrant-se orgànica i funcionalment en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 

Regulació

La normativa bàsica reguladora de la Comissió Nacional d'Administració Local ve conformada pels articles 117, 118 i 119 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i, en el seu desenvolupament pel Reial decret 427/2005, de 15 d'abril, pel qual es regula la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Nacional d'Administració Local, que ha estat modificat mitjançant el Reial decret 1142/2012, de 27 de juliol.

Articles 117, 118 i 119 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, *LRBRL (PDF · 23,45 KB)

Reial decret 427/2005, regula composició, funcions i funcionament de la CNAL (PDF · 72,09 KB)

Reial decret 1142/2012, de 27 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 427/2005, de 15 d'abril, pel qual es regula la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Nacional d'Administració Local (PDF · 157,3 KB)

Composició

La composició de la Comissió Nacional d'Administració Local està recollida en el Reial decret 427/2005, de 15 d'abril, modificat pel Reial decret 1142/2012, de 27 de juliol. S'estructura en els següents òrgans:

  • Ple: presidit pel titular del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
  • Subcomissió de Cooperació amb l'Administració Local: presidida pel titular de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.
  • Subcomissió de Règim Econòmic, Financer i Fiscal: presidida pel titular de la Secretaria d'Estat d'Hisenda.

Per al millor compliment de les seves finalitats també podran constituir-se Grups de Treball.

Funcions

1. Corresponen a la Comissió Nacional d'Administració Local les funcions que li encomanen els articles 118 i 119 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com aquelles altres que li encomanin les lleis sectorials, o que es refereixin a la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració local.
2. Les esmentades funcions seran exercides pel Ple, excepte les quals s'atribueixin a les Subcomissions per delegació d'aquell.
3. S'exceptuen d'aquesta facultat de delegació en les Subcomissions l'informe sobre els avantprojectes de llei enumerats en l'article 117.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'informe previ al fet que es refereix l'article 118.1.A. c) de la citada llei, que correspondran, en tot cas, al Ple.