Bases da convocatoria

V CONCURSO ESCOLAR CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: FOTOGRAFÍA E VÍDEO 2021

V CONCURSO ESCOLAR CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: FOTOGRAFÍA E VÍDEO 2021

FINALIDADE DO CONCURSO

Este concurso organizado pola Subdelegación do Goberno en Pontevedra, ten como obxectivo incrementar a concienciación e sensibilidade do alumnado ante todas as formas de violencia sobre a muller a través da creación artística.

Os traballos premiados mostraranse no acto conmemorativo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero que prepara a Subdelegación de Goberno de Pontevedra o mércores, 24 de novembro de 2021 na Subdelegación do Goberno en Pontevedra.

TEMÁTICA

A temática deste ano estará relacionada especificamente coa violencia vicaria, sendo o dano máis extremo que exerce o home violento para ferir e danar á muller e, en lugar de facelo directamente, busca facer dano a persoas que teñan especial significado para ela, como os seus fillos e fillas chegando nos casos máis extremos mesmo a causarlles a morte. Indicar que non aparece só cos casos graves ou mediáticos, senón que está presente no día a día con ameazas e control cara á muller a través dos nenos/as. Hai signos previos, como cando os/*as menores volven a casa da nai con pezas rotas tras as visitas ou as custodias compartidas co pai, cando se interrompen tratamentos médicos durante o período de estadía co maltratador ... O agresor pode ameazar aos nenos/as, exercer violencia física sobre eles/*as ou lles ordena que lle informen sobre o que fai a súa nai.

CATEGORÍAS

Este concurso está dirixido ao alumnado de todos os centros educativos de Formación Profesional, ESO e Bacharelato da provincia de Pontevedra. Establécense dúas categorías:

- Categoría 1: alumnado matriculado en *F.P. Básica, *F.P. Ciclo Medio e E.S.O.

- Categoría 2: alumnado matriculado en *F.P. Ciclo Superior e Bacharelato.

MODALIDADES

A) Fotografía: Imaxe en formato *JPEG, con tamaño mínimo de 1080*X1080 *píxeles e un arquivo máximo de 10MB. A fotografía pode estar editada pero non pode incluír textos ou elementos gráficos nin manipulada. Poderanse presentar un máximo de 3 fotografías por autor/a.

*B) Vídeo: Duración máxima 60 segundos, incluíndo o título. Poderán ser gravados con calquera dispositivo (móbil, cámara, etc.), deben de ter unha resolución mínima de 640p. O formato debe ser *MP4 e non poden superar o 20MB. Gravar en horizontal.

Tanto en fotografía como en vídeo, as obras deberán ser orixinais, inéditas e non ser premiadas e/ou publicadas con anterioridade.

Cada fotografía ou vídeo deberá presentarse unicamente co título e categoría, sen firma ou calquera outro dato identificativo da autoría.

En calquera das dúas modalidades só se premiará un traballo por autor/a.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Os vídeos ou fotografías presentaranse por correo electrónico á seguinte dirección: concurso25n.pontevedra@correo.gob.es

Asunto: “V CONCURSO ESCOLAR CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO EN PONTEVEDRA 2021”.

Na mensaxe achegaranse:

Arquivo 1- O nome deste arquivo será o do *pseudónimo que utilice e a categoría na que concursa. O contido deste arquivo en formato *Word, serán os datos persoais do autor ou autora (nome e apelidos do autor/a, data completa de nacemento, dirección completa, teléfono, correo electrónico, DNI, centro educativo onde cursa a súa formación, curso actual). E no caso de menores de idade, a autorización adxunta a estas bases.

Arquivo 2- Un arquivo de *Word no que aparecerá unicamente: título da fotografía ou vídeo; *pseudónimo do autor ou autora; de forma opcional, no caso da fotografía pode incluírse unha breve descrición de cada imaxe (máximo 20 palabras).

Arquivo 3 e sucesivos- Cada obra presentada sexa de fotografía ou vídeo, presentarase nun arquivo distinto, cuxo nomee será o título de cada obra e categoría.

Serán excluídos os traballos que non cumpran estes requisitos.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación dos vídeos e fotografías é desde o 04 de outubro ata o 10 de novembro de 2021 ás 17:30 horas (ambas as datas incluídas).

PREMIOS

- Categoría 1: alumnado matriculado en *F.P. Básica, *F.P. Ciclo Medio e E.S.O.

Gañadores/*as en FOTOGRAFÍA:

PRIMEIRO PREMIO: Un COMPUTADOR PORTÁTIL.

SEGUNDO PREMIO: Unha *TABLET.

*ACCESIT: Un vale por IMPORTE de 100€.

Gañadores/*as en VÍDEO:

PRIMEIRO PREMIO: Un COMPUTADOR PORTÁTIL.

SEGUNDO PREMIO: Unha *TABLET.

*ACCESIT: Un vale por IMPORTE de 100€.

- Categoría 2: alumnado matriculado en *F.P. Ciclo Superior e Bacharelato.

Gañadores/*as en FOTOGRAFÍA:

PRIMEIRO PREMIO: Un COMPUTADOR PORTÁTIL.

SEGUNDO PREMIO: Unha *TABLET.

*ACCESIT: Un vale por IMPORTE de 100€.

Gañadores/*as en VÍDEO:

PRIMEIRO PREMIO: Un COMPUTADOR PORTÁTIL.

SEGUNDO PREMIO: Unha *TABLET.

*ACCESIT: Un vale por IMPORTE de 100€.

XURADO

As obras presentaranse ao Xurado de forma anónima para garantir a imparcialidade das súas decisións.

O Xurado estará composto por persoas relacionadas coa  fotografía e vídeo, así como por persoas que teñan experiencia en temas relacionados coa Violencia de Xénero e a Igualdade entre mulleres e homes.

ENTREGA DE PREMIOS.

A entrega dos premios terá lugar na Subdelegación do Goberno en Pontevedra o mércores, 24 de novembro de 2021, con motivo da conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero ás 13:00 horas. O alumnado premiado poderá vir acompañada por unha única persoa, titor/a legal ou profesorado do centro educativo.

DERECHOS DE LAS OBRAS, CESIÓN DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN

As obras deben ser realizadas con material audiovisual propio, en caso de utilizar material audiovisual de terceiros, deben de contar con autorización dos dereitos de autoría.

Para o suposto de que as persoas participantes achegasen contidos protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial a través dos medios postos ao seu dispor para iso, as participantes ceden á Subdelegación do Goberno en Pontevedra, con carácter exclusivo e gratuíto, a titularidade de todos os dereitos de propiedade intelectual sobre as obras, que poderán ser explotadas pola Subdelegación do Goberno en Pontevedra sen limitación de ningún tipo. Así mesmo, os dereitos cedidos sobre todas as obras do  Concurso (tanto se resultan gañadoras coma se non) comprenden, sen carácter *limitativo, o dereito de reprodución, de distribución, de comunicación pública e de transformación, tal e como aparecen definidos na Lei de Propiedade Intelectual aprobada por Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril. Os dereitos cedidos poderán ser explotados pola Subdelegación do Goberno en Pontevedra a través de calquera formato ou soporte e por calquera sistema, procedemento ou modalidade, incluíndo, sen carácter *limitativo, a explotación en televisión e/ou mediante calquera outro procedemento audiovisual, a explotación en liña, a explotación en calquera medios impresos (como cartel publicitario, en prensa, dossier de prensa, diarios, revistas, libros, publicidade), a explotación en calquera tipo de soporte (incluíndo a explotación en *DVDs, *CDs e a explotación en vídeo), a exhibición en calquera locais (abertos ao público ou non) e/ou na vía pública, e o uso das obras en calquera actividade e/ou medio publicitario ou promocional (incluíndo, sen carácter *limitativo, publicidade exterior). A Subdelegación do Goberno en Pontevedra estará *facultada para ceder e/ou licenciar a terceiros, con carácter de exclusiva ou non, os dereitos cedidos. As persoas participantes garanten expresamente, con total indemnidade para a Subdelegación do Goberno en Pontevedra, a autoría e orixinalidade de calquera das obras remitidas como consecuencia deste Concurso, e que as mesmas non son copias nin modificación total ou parcial de ningunha obra ou marca *protegible, nin que as mesmas áchanse sometidas a ningunha outra promoción ou concurso, resolto ou pendente de resolución. Neste sentido, as participantes comprométense a manter indemne á Subdelegación do Goberno en Pontevedra fronte a calquera reclamación de terceiras por danos e prexuízos que se deriven de calquera das obras remitidas ou do uso que destas leve a cabo a Subdelegación do Goberno en Pontevedra no caso de que se infrinxan dereitos de propiedade intelectual ou industrial, de competencia desleal ou supoña unha infracción da restante lexislación que resulte de aplicación.

Dereitos de imaxe: As/vos Participantes autorizan de forma irrevogable e gratuíta á Subdelegación do Goberno en Pontevedra a reproducir, utilizar e difundir o seu nome, apelidos, dirección e imaxe en calquera actividade publicitaria e/ou promocional para o seu tratamento a través de calquera sistema e soporte que permita fixar, inserir, difundir, reproducir, divulgar, comunicar e explotar publicamente o deseño obtido conxuntamente coa imaxe da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, todo iso sen ningún tipo de limitación temporal nin territorial e sen que dea lugar a ningún tipo de remuneración ou contraprestación pola Subdelegación do Goberno en Pontevedra.  Para estes efectos, as referencias que se fagan a calquera “sistema e soporte” deben interpretarse de maneira extensiva a calquera medio que permita a fixación, reprodución, distribución e comunicación pública da imaxe e voz, do *cedente (incluíndo con carácter meramente *enunciativo e non *limitativo, a prensa, a televisión, o cinema, Internet, os dispositivos móbiles, etc.) a utilizar o deseño das imaxes e voz, en todo tipo de accións publicitarias tales como presentacións e eventos organizados pola Subdelegación do Goberno en Pontevedra.  A autorización inclúe todos os dereitos de reprodución, transformación, distribución e comunicación pública da gravación ou imaxes captadas, sen limitación de tempo nin de territorio.  

 

tratamento de datos de carácter persoal

En cumprimento da normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, os datos persoais que se faciliten, serán utilizados con fins de comunicación e en ningún caso serán utilizados con outra finalidade diferente á indicada nas presentes bases. A Subdelegación do Goberno en Pontevedra é a responsable do tratamento dos datos para os efectos previstos na Lei Orgánica 3/2008, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais.

 

ACEPTACIÓN DAS BASES.

A participación no concurso supón a total aceptación das presentes bases. Quedarán excluídos os traballos que non cumpran os requisitos de presentación ou a forma e prazos de presentación. A Subdelegación do Goberno en Pontevedra resérvase o dereito a modificar as bases ou a suspender o Concurso por causas xustificadas. En tal caso, será comunicado a todos os centros educativos aos que vai dirixido o Concurso.

As bases do concurso serán enviadas a todos os centros educativos da provincia de Pontevedra nos que se cursan estudos de ESO, FP e *BAC e publicadas na ligazón: http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/proyectos-*ci/CONCURSO_ESCOLAR.*htm

ENTIDADES COLABORADORAS:

AUDASA (Autoestradas do Atlántico),

*FROIZ 

O CORTE INGLÉS

*CARREFOUR

*VITRASA

PONTEVEDRESA *GROUP