Persoal ao servizo das Administracións Públicas

Quen debe solicitar a compatibilidade?

O persoal incluído no ámbito de aplicación da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, que desexe exercer calquera actividades privadas ou unha segunda actividade pública susceptible de compatibilidade.

A quen lles é de aplicación a normativa sobre incompatibilidades?

A normativa sobre incompatibilidades é de aplicación a:

A. O persoal civil e militar ao servizo da Administración do Estado e dos seus Organismos Públicos (Letra modificada por Lei 7/2007, de 12 de abril. BOE 13.04.2007).

B. O persoal ao servizo das Administracións das Comunidades Autónomas e dos Organismos delas dependentes, así como das súas Asembleas Lexislativas e órganos institucionais.

C. O persoal ao servizo das Corporacións Locais e dos Organismos delas dependentes.

D. O persoal ao servizo de Entes e Organismos públicos exceptuados da aplicación da Lei de Entidades Estatais Autónomas.

E. O persoal que desempeñe funcións públicas e perciba as súas retribucións mediante arancel.

F. O persoal ao servizo da Seguridade Social, das súas Entidades Xestoras e de calquera outra Entidade ou Organismo da mesma.

G. O persoal ao servizo de entidades, corporacións de dereito público, fundacións e consorcios cuxos orzamentos se doten ordinariamente en máis dun 50 por 100 con subvencións ou outros ingresos procedentes das Administracións Públicas (Letra modificada por Lei 7/2007, de 12 de abril. BOE 13.04.2007).

H. O persoal que preste servizos en Empresas en que a participación do capital, directa ou indirectamente, das Administracións Públicas sexa superior ao 50 por 100.

I. O persoal ao servizo do Banco de España e das institucións financeiras públicas.

J. O restante persoal ao que resulte de aplicación o réxime estatutario de os funcionarios públicos.

A que órgano debe dirixirse a solicitude de compatibilidade?

A) Se se trata de solicitudes para compatibilizar unha segunda actividade pública, a autorización debe solicitarse, segundo os casos a:

    - Aoinistro de Facenda e Administracións Públicas (Oficina de Conflitos de Intereses), cando a actividade pública principal está adscrita á Administración do Estado.

    - Ao órgano competente da Comunidade Autónoma, cando a actividade principal estea adscrita a unha Administración Autonómica.

    - Ao Pleno da Corporación Local, cando a actividade principal estea adscrita a unha Corporación Local.

B) Se se trata de compatibilizar o exercicio de actividades privadas, deberá solicitarse o recoñecemento de compatibilidade ao órgano competente da Administración á que estea adscrita a actividade pública, segundo o sinalado no parágrafo precedente.

Forma de presentación da solicitude de compatibilidade

 As solicitudes pódense presentar:

- Nos rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado ou a calquera Administración das Comunidades Autónomas, así como nos rexistros daquelas entidades da Administración Local que teñan subscrito o convenio a que se refire o artigo 38.4.b) da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

- Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.

-Nas oficinas de Correos.

-En Funciona , o Portal dos empregados da Administración Xeral do Estado, a través do Autosevicio do Empregado.

- Na forma prevista en  a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a través de "ACCEDA".

 

Cal é o prazo de resolución?

Solicitudes de autorización de compatibilidade para unha segunda actividade no sector público: CATRO MESES

Solicitudes de recoñecemento de compatibilidade para actividades privadas: TRES MESES

Cal é o réxime disciplinario?

O incumprimento das normas sobre incompatibilidades considérase falta moi grave, de acordo co disposto no artigo 95.2.n) da Lei 7/2007, de 12 de abril. Se se trata simplemente de incumprimento dos prazos ou outras disposicións de procedemento en materia de incompatibilidades a falta considerarase grave, sempre que non supoña mantemento dunha situación de incompatibilidade, segundo o establecido no artigo 7.1 k) do Regulamento de Réxime Disciplinario dos Funcionarios da Administración do Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de xaneiro.

Descargar o Modelo de Solicitude de Compatibilidade (PDF · 34.4 KB)

Máis información e contacto

SECCIÓN DE XESTIÓN DE INCOMPATIBILIDADES "RÉXIME XERAL- Todo o persoal, excepto o persoal sanitario e o dependente de os  Ministerios de Defensa , Emprego e Seguridade Social, Xustiza e Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade"
Teléfonos: (91) 273.26.52 - (91) 273.26.49
Correo Electrónico: incom.rgeneral@seap.minhap.es

 

SECCIÓN DE XESTIÓN DE INCOMPATIBILIDADES "Persoal Sanitario e persoal dependente dos Ministerios de Defensa , Emprego e Seguridade Social, Xustiza e Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade"
Teléfonos: (91) 273.26.54 - (91) 273.26.39
Correo Electrónico: incompatibilidades@seap.minhap.es