Evaluación de políticas públicas

Que é a *evaluacion de políticas públicas?

A avaliación de políticas públicas é un proceso sistemático e razoado de xeración de coñecemento, a partir da recompilación, análise e interpretación de información, encamiñado á compresión global dunha intervención pública- sexa esta unha política, plan, programa ou norma-, para alcanzar un xuízo valorativo, baseado en evidencias, respecto do seu deseño, posta en práctica e efectos (resultados e impactos).

subir

Para que serve a avaliación de políticas públicas?

  • Permite promover a transparencia e a rendición de contas á cidadanía, e contribúe á mellora da calidade democrática.
  • É unha ferramenta de axuda á toma de decisións baseada en evidencias.
  • Favorece a eficacia e a eficiencia na actuación pública, promovendo unha maior racionalidade do gasto público.
  • É unha ferramenta de aprendizaxe e contribúe á mellora da dimensión estratéxica e operativa da acción pública.
  • Fomenta a participación na acción pública.
subir

Que se pode avaliar?

Pódense avaliar as actuacións públicas, calquera que sexa a súa forma: política, plan, programa ou medida.

A avaliación pronúnciase sobre o deseño, posta en práctica (implementación) e efectos (resultados e impactos) das actuacións públicas.

subir

Que é o Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas (*IEPP)?

O Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas é unha subdirección xeral dependente da Secretaría de Estado de Función Pública, “ao que lle corresponde a avaliación das políticas públicas, especialmente nos ámbitos educativo, sanitario e social a nivel nacional, así como ofrecer o apoio instrumental necesario para realizar as análises que requiran os procesos de modernización ou planificación que se impulsen desde a Secretaría de Estado de Función Pública”. (Artigo 13.7 do Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e modifícase o Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais).

O Real Decreto 863/2018, de 13 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, no seu artigo 6 punto 5, recolle a regulación do funcionamento do devandito Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas que ten entre os seus obxectivos:

  • A avaliación das políticas públicas e dos plans e programas cuxa avaliación se lle encomende, en coordinación cos departamentos ministeriais.
  • O fomento da cultura de avaliación das políticas públicas.
  • A formulación e difusión de metodoloxías de avaliación. O fomento da formación dos empregados públicos nesta materia, en coordinación co organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública,
  • O apoio instrumental necesario para realizar as análises que requiran os procesos de modernización ou planificación que se impulsen desde a Secretaría de Estado de Función Pública.

Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e modifícase o Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

Real Decreto 863/2018, de 13 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

subir