Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública

Rango de Dirección Xeral adscrito e dependente da Secretaría de Estado de Función Pública.

Atocha, 106, (28012 Madrid)

Pza. de San Diego, s/n, Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono: 91 273 91 47

Director: Vacante

Unidades e teléfonos:

 • Xerencia

Enrique Silvestre Catalán: 91 273 92 36

 • Subdirección de Selección

María José Gómez García de Soria: 91 273 92 19

 • Subdirección de Aprendizaxe

José Manuel Argilés Marín: 91 273 92 30

 • Subdirección de Formación Local

José Manuel Rodríguez Carballo: 91 273 93 55

 • Centro de Estudos e Xestión do Coñecemento

Ana Fernández Félix: 91 273 94 13

 • Departamento de Innovación Pública

Vacante.  91 273 91 25

 • Unidade de Apoio

Fátima Mínguez Llorente: 91 273 91 47

 

Está adscrito ao INAP o seguinte órgano colexiado:

 • Comisión Permanente de Selección

COMPETENCIAS:

 • O Instituto Nacional de Administración Pública é un organismo autónomo dos previstos na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, adscrito ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Dirección Xeral da Función Pública.
 • Son fins esenciais do Instituto Nacional de Administración Pública, sen prexuízo das competencias específicas que se recoñezan sobre estas materias a outros centros, institutos ou escolas da Administración Xeral do Estado, os seguintes:
 • Desenvolver e executar as políticas de selección e de formación dos empregados públicos no ámbito das súas competencias.
 • Promover e realizar estudos, publicacións e investigacións en materias relacionadas coa Administración Pública.
 • Manter relacións de cooperación e colaboración con outras Administracións e centros de formación de empregados públicos, nacionais e internacionais.