Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado. MUFACE

Paseo Xoán XXIII, 26 (28040 Madrid)

Tfno: 91 273 95 00

Titular: Antonio Sánchez Díaz.

Currículo vítae: Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)
Nomeamento por Real Decreto 710/2016, de 23 de decembro

Unidades e teléfonos:

  • Secretaría Xeral

Myriam Pallares Corton: 91 273 98 02

Unidade de Informática: Juan Carlos Pérez Fortes:  91 273 98 50 

  • Departamento de Xestión Económica e Financeira

María del Carmen Rodríguez Baladrón: 91 273 98 03

  • Departamento de Prestacións Sanitarias

Patricia Orde Quinta: 91 273 98 04

  • Departamento de Prestacións Sociais

Francisco Lara Rodríguez: 91 273 98 05

 

COMPETENCIAS

  • Representación legal do organismo.

Representar á Mutualidade en todos os actos e contratos que se celebren, así como ante as autoridades, Xulgados, Tribunais, organismos e entidades e persoas naturais e xurídicas.

  • Dirección, xestión e inspección das actividades do organismo para o cumprimento dos seus fins.

Dirixir os servizos administrativos e técnicos da Mutualidade Xeral.

Promover as normas que no ámbito do Mutualismo administrativo correspondan á Mutualidade, así como aprobar as instrucións necesarias para o seu desenvolvemento e execución.

Dispor os gastos e ordenar os pagos da Mutualidade sobre prestacións e funcionamento, así como xestionar os seus recursos financeiros.

Elaborar a memoria anual de actividades e o balance de contas e resultados.

Elaborar o anteproxecto anual dos orzamentos da Mutualidade, exercer as competencias do organismo en canto entidade contable e dirixir a xestión económico-financeira da Mutualidade.

Resolver en materias de afiliación, altas e baixas de mutualistas e beneficiarios de MUFACE.

Determinar a forma en que se dispensará a asistencia sanitaria.

Planificar, regular e avaliar as prestacións a mutualistas e beneficiarios.

Recoñecer as prestacións a mutualistas e beneficiarios.

Celebrar contratos, así como convenios de colaboración, incluídos os concertos para a prestación da asistencia sanitaria, con entidades públicas e privadas cuxa actividade sexa precisa para o mellor cumprimento dos seus fins, de acordo coa lexislación aplicable.

Xestionar e administrar os bens e dereitos patrimoniais da Mutualidade.

Enajenar, previo informe do Consello Xeral e coa autorización do Consello de Ministros, aqueles elementos do patrimonio da Mutualidade que deixen de ser útiles para o cumprimento dos seus fins.

Levar as relacións con outros organismos.

Exercer aquelas competencias de dirección ou xestión que lle atribúan as normas vixentes.