Consulta pública previa - Tramitación pechada

*Logo de participación normativa

 

A continuación recóllese a listaxe das iniciativas e propostas normativas de consulta pública previa para as que actualmente se atopa pechado o prazo para presentar achegas.

 

Orden Ministerial por que se regula la valoración de los méritos generales de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y las normas de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Consulta pública previa sobre la Orden Ministerial por que se regula la valoración de los méritos generales de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y las normas de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional