Balears

Preceptos lingüísticos no estatuto das Illes Balears.

Articulo 4. A lingua propia.

1. A lingua catalá, propia das Illes Balears, terá, xunto coa castelá, o carácter de idioma oficial.

2. Todos teñen o dereito de coñecela e utilizala, e ninguén poderá ser discriminado por razón do idioma.

3. As institucións das Illes Balears garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas, tomarán as medidas necesarias para asegurar o seu coñecemento e crearán as condicións que permitan chegar á igualdade plena das dúas linguas en canto aos dereitos dos cidadáns das Illes Balears.

Artigo 14. Dereitos en relación coas Administracións Públicas.


…/…

3. Os cidadáns das Illes Balears terán dereito a dirixirse á Administración da Comunidade Autónoma en calquera das súas dúas linguas oficiais e a recibir resposta na mesma lingua utilizada.

…/…

Artigo 35. Ensino da lingua propia.

A Comunidade Autónoma ten competencia exclusiva para o ensino da lingua catalá, propia das Illes Balears, de acordo coa tradición literaria autóctona. Normalizala será un obxectivo dos poderes públicos da Comunidade Autónoma.
As modalidades insulares do catalán¸ de Mallorca, Menorca, Eivissa e Formentera serán obxecto de estudo e protección, sen prexuízo da unidade da lingua.

A institución oficial consultiva para todo o que se refire a a lingua catalá será a Universidade das Illes Balears. A Comunidade Autónoma das Illes Balears poderá participar nunha institución dirixida a salvagardar a unidade lingüística, formada por todas as comunidades que recoñezan a cooficialidade da lingua catalá.

Artigo 97. Postos vacantes e resolución de concursos e oposicións.

…/…

2. Na resolución dos concursos e das oposicións para prover os postos de maxistrados e xuíces será mérito preferente a especialización no Dereito Civil das Illes Balears e o coñecemento de catalán.

…/…

Artigo 99. Notarías e rexistros.

…/…

2. Os notarios, os rexistradores da propiedade, mercantís e de bens mobles serán nomeados pola Comunidade Autónoma de conformidade coas leis do Estado. Para a provisión destas prazas serán méritos preferentes a especialización en Dereito Civil das Illes Balears e o coñecemento da lingua catalá. En ningún caso poderá establecerse a excepción de natureza e veciñanza.

Disposición adicional segunda. Patrimonio lingüístico común.

A Comunidade Autónoma das Illes Balears, sendo a lingua catalá tamén patrimonio doutras comunidades autónomas, poderá solicitar ao Goberno do Estado e ás Cortes Xerais os convenios de cooperación e de colaboración que se consideren oportunos para salvagardar o patrimonio lingüístico común, así como para efectuar a comunicación cultural entre as comunidades antes citadas, sen prexuízo dos deberes do Estado establecidos no apartado 2 do artigo 149 da Constitución e do que dispón o artigo 145 da mesma.