Valenciano

Preceptos lingüísticos no estatuto valenciano.

Artigo 6

1. A lingua propia da Comunitat Valenciana é o valenciano.

2. O idioma valenciano é o oficial na Comunitat Valenciana, do mesmo xeito que o é o castelán, que é o idioma oficial do Estado. Todos teñen dereito a coñecelos e a usalos e a recibir o ensino do, e en, idioma valenciano.

3. A Generalitat garantirá o uso normal e oficial das dúas linguas, e adoptará as medidas necesarias para asegurar o seu coñecemento.

4. Ninguén poderá ser discriminado por razón da súa lingua.

5. Outorgarase especial protección e respecto á recuperación do valenciano.

6. A lei establecerá os criterios de aplicación da lingua propia na Administración e o ensino.

7. Delimitaranse por lei os territorios nos que predomine o uso dunha e outra lingua, así como os que poidan ser exceptuados do ensino e do uso da lingua propia da Comunitat Valenciana.

8. L'Acadèmia Valenciana da Llengua é a institución normativa do idioma valenciano.

Artigo 25

…/…

5. As leis da Generalitat serán promulgadas, en nome do Rei, polo seu President e publicadas, nas dúas linguas oficiais no "Diario Oficial da Generalitat" no prazo de quince días desde a súa aprobación, e no "Boletín Oficial do Estado". Para a súa entrada en vigor rexerá a data de publicación no "Diario Oficial da Generalitat".

Artigo 29

…/…

4. Todas as normas, disposicións e actos emanados do Consell, que pola súa natureza esíxano, serán publicados no "Diario Oficial da Generalitat" nas dúas linguas oficiais. En relación coa publicación no "Boletín Oficial do Estado", estarase ao que dispoña a norma estatal correspondente.

Artigo 35

1. A instancia da Generalitat, o órgano competente convocará os concursos e oposicións para cubrir as prazas vacantes de Maxistrados, Xuíces, Secretarios Xudiciais e demais persoal ao servizo da Administración de Xustiza, de acordo co que dispón a Lei Orgánica do Poder Xudicial. Nesta resolución terase en conta a súa especialización no Dereito civil foral valenciano e o coñecemento do idioma valenciano.

…/…

Artigo 41. L'Acadèmia Valenciana da Llengua.

L'Acadèmia Valenciana da Llengua, institución da Generalitat de carácter público, ten por función determinar e elaborar, no seu caso, a normativa lingüística do idioma valenciano.

A normativa lingüística de L'Acadèmia Valenciana da Llengua será de aplicación obrigatoria en todas as administracións públicas da Comunitat Valenciana.

En canto ao procedemento do nomeamento dos seus membros, funcións, facultades, estatuto e duración do mandato, haberá que axustarse ao que dispoña a Lei de Lles Corts que o regule.