Castela e León - Ordenes do día

1ª reunión: 10 de xullo de 2008

 • Constitución da Comisión de Cooperación entre a Comunidade de Castela e León e o Estado a que se refire o Artigo 59 Da Lei Orgánica 14/2007, de 30 de Novembro, de Reforma do Estatuto De Autonomía de Castela e León.
 • Designación da quenda de Presidencia da Comisión de Cooperación e do Secretariado.
 • Liñas xerais do futuro Regulamento da Comisión de Cooperación.
 • Informe das relacións de colaboración Administración Xeral do Estado-Administración da Comunidade de Castela e León.
 • Plan de Traballo e Programación de Actividades da Comisión de Cooperación para o ano 2008.
 • Rogos e Preguntas.

2ª reunión: 24 de novembro de 2010

 • Aprobación da acta da sesión anterior.
 • Aprobación do regulamento interno da Comisión de Cooperación entre a Comunidade de Castela e León e o Estado.
 • Informe das relacións de colaboración Administración Xeral do Estado- Administración da Comunidade de Castela e León en 2009.
 • Acordo sobre investimentos en 2010 relativas ao Plan Plurianual de Converxencia Interior.
 • Seguimento das actuacións do grupo de traballo de desenvolvemento estatutario da Comisión de Cooperación.
 • Rogos e preguntas.

3ª reunión: 18 de febreiro de 2019

 • Aprobación da acta da sesión anterior.
 • Intercambio de información en materia de convenios de cooperación celebrados entre a Administración do Estado e a Comunidade de Castela e León.
 • Seguimento de Conferencias Sectoriais e outros órganos consultivos multilaterais do Estado nos que participa a Comunidade de Castela e León.
 • Seguimento normativo e conflitividade.
 • Informe da Xunta de Castela e León referente ás actuacións sobre Converxencia Interior.
 • Participación da Comunidade Autónoma nos órganos da Confederación Hidrográfica do Douro.
 • Desenvolvemento da banda ancha no medio rural da Comunidade.
 • Informe en relación coa derrogación da Disposición Adicional Quinta do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da administración local  con habilitación de carácter nacional.
 • Rogos e preguntas.