Traspasos

O traspaso de funcións e servizos, ou a ampliación de traspasos anteriores, é o instrumento polo que cada Comunidade Autónoma con competencias estatutarias nunha determinada materia asume as funcións que integran dita competencia e os medios materiais, persoais e económicos que a Administración do Estado ou os seus organismos autónomos viñan destinando para o desenvolvemento daquelas funcións.

O vehículo de materialización dos traspasos son os acordos adoptados pola correspondente Comisión Mixta de Transferencias, tras o proceso de negociación realizado pola Administración estatal e a autonómica. Os acordos adoptados elévanse posteriormente ao Goberno para a súa aprobación por Real Decreto.

Neste apartado pode consultarse a seguinte información:

 

Recolle os textos íntegros dos acordos de traspaso de funcións e servizos ás Comunidades Autónomas que, adoptados polos respectivos Plenos das Comisións Mixtas de Transferencias, foron aprobados por real decreto do Consello de Ministros.

Inclúe unha recompilación das normas que regulan o funcionamento das Comisións Mixtas de Transferencias entre a Administración do Estado e as distintas Comunidades Autónomas e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla.

Detalla a actividade que se está desenvolvendo na actual XII Lexislatura estatal (desde 19 de xullo de 2016).

Ofrécense datos estatísticos sobre a actividade en materia de traspasos desde 1978 (incluída fase preautonómica de transferencias) ata a actualidade.

• Datos básicos sobre traspasos XI Lexislatura estatal (13-01-2016 a 18-07-2016)

Non se realizaron traspasos nesta Lexislatura estatal (13 de xaneiro de 2016 ata 18 de xullo de 2016).

Contén a actividade desenvolvida durante a X Lexislatura estatal (13 de decembro de 2011 ata 12 de xaneiro de 2016).

Contén a actividade desenvolvida durante o IX Lexislatura estatal (1 de abril de 2008 ata 12 de decembro de 2011).

Contén a actividade desenvolvida durante o VIII Lexislatura estatal (2 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2008).