Actividades do Consello de Europa relacionadas coas Políticas Autonómica e Local

O CONSELLO DE EUROPA

Creado en 1949, o Consello de Europa, con sede en Estrasburgo, o Consello de Europa  é unha organización internacional que ten como obxectivo principal a defensa, protección e promoción dos dereitos humanos (en particular os civís e políticos), a democracia e o Estado de Dereito.

 

O Consello de Europa conta cos seguintes órganos: Comité de Ministros, Asemblea Parlamentaria,  Congreso dos Poderes/Autoridades Locais e Rexionais e a Secretaría Xeral, da que dependen, entre outras Direccións Xerais, a Dirección Xeral de Democracia, así como correspóndelle o secretariado do Congreso de Poderes/Autoridades Locais e Rexionais.

 

Áreas nas que participa o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no Consello de Europa

  • Comité Europeo sobre Democracia e Gobernación (*CDDG).
  • Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias.
  • Congreso de Poderes/Autoridades Locais e Rexionais (*CPLR).

 

 

Comité Europeo sobre Democracia e Gobernación (*CDDG)

 

O Comité Europeo sobre Democracia e Gobernación (*CDDG) é o foro intergobernamental do Consello de Europa no que os representantes dos Estados membros reúnense para intercambiar e facer un seguimento da situación da gobernación democrática en Europa, e para traballar xuntos co fin de fortalecer as institucións democráticas, as reformas da administración pública, a descentralización, a participación dos cidadáns e a ética pública, en todos os niveis de goberno.

 

O Comité Europeo para a Democracia e a Gobernación (*CDDG) pon unha forte énfase na democracia local e rexional no seu traballo. Isto está en liña coa súa historia, xa que o Comité baséase no legado do antigo Comité Europeo para a Democracia Local e Rexional (*CDLR) e nos resultados das Conferencias de Ministros especializadas.

 

Unha representación da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial participa nas reunións do Bureau deste comité intergobernamental do Consello de Europa en materia de modernización das institucións democráticas, a reforma da administración pública, a participación dos cidadáns e a gobernación democrática a todos os niveis, incluída aquí a cooperación transfronteiriza, así como en grupos de traballo de expertos sobre as citadas materias.

 

A Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias

A Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias foi elaborada no seo do Consello de Europa e asinada o 5 de novembro de 1992. Posteriormente, e por tratarse dun tratado internacional, foi ratificada por España, con data de 9 de abril de 2001, entrando en vigor o 1 de agosto de 2001.

O Preámbulo da Carta expresa que a protección destas linguas “contribúe ao mantemento e ao desenvolvemento das tradicións e a riqueza culturais de Europa”, e que o dereito a utilizar unha destas linguas “na vida privada e pública constitúe un dereito *imprescriptible”, de conformidade co Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos de Nacións Unidas, e co espírito do Convenio do Consello de Europa para a Protección dos Dereitos Humanos e das Liberdades Fundamentais.

No caso de España, ten especial importancia a Declaración que se fai con motivo da ratificación da Carta, e que se inclúe nos primeiros parágrafos do instrumento de Ratificación, na que se precisa o ámbito de aplicación no que se diferencian dous niveis de protección diferentes: 

1. As linguas recoñecidas como oficiais nos Estatutos de Autonomía das Comunidades Autónomas do País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Comunitat Valenciana e Navarra.

2. As linguas rexionais ou minoritarias que os Estatutos de Autonomía protexen e amparan nos territorios onde tradicionalmente se falan:

  • *Bable ou asturiano e galego, en Asturias.
  • Aragonés e catalán, en Aragón.
  • Galego, en Castela e León.

De acordo co establecido no artigo 15 da Carta, os Estados membros que sexan Partes da mesma han de presentar Informes periódicos acerca da política interna seguida para o cumprimento das obrigacións asumidas. Os informes que sigan ao primeiro deberán ser presentados “a intervalos de tres anos”, como así está a ser no noso país.

A Administración do Estado elaborou ata o momento catro informes o seguimento da Carta.

O primeiro informe, foi o relativo ao ano 2002. O segundo, referiuse ao período 2003-2005. O terceiro, presentado en xullo de 2010, refírese ao período 2006-2008. O cuarto foi presentado en xullo de 2014 e refírese ao período 2009-2012. Nestes informes explícase tanto a consecución no noso país dos niveis de esixencia de moitas das disposicións contidas na Carta, como a vontade do Goberno de España de profundar nas melloras expostas polo Consello. A preparación deste informe precisa dunha significativa actividade de coordinación, xa que require un trámite de consulta a todas as Comunidades Autónomas afectadas así como a todos os Ministerios ou organismos adscritos ou dependentes dos mesmos.
 

O Congreso de Poderes Locais e Rexionais (*CPLR)

En 1994, o Consello de Europa estableceu o Congreso de Poderes Locais e Rexionais de Europa

como órgano consultivo en substitución da antiga Conferencia Permanente de Autoridades Locais e Rexionais de Europa.

 

O Congreso de Poderes/Autoridades Locais e Rexionais é unha institución do Consello de Europa encargada de fortalecer a democracia local e rexional nos seus 47 Estados membros e de avaliar a aplicación da Carta Europea de Autonomía Local. Na súa calidade de voz dos municipios e rexións de Europa, traballa para fomentar a consulta e o diálogo político entre os gobernos nacionais e as autoridades locais e rexionais, mediante a cooperación co Comité de Ministros do Consello de Europa.

 

España conta con 24 membros: 12 representan ás Comunidades Autónomas e 12 ás Entidades locais. A designación destes membros efectúase de acordo coa Resolución adoptada pola Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado de 24 de marzo de 2004.