Participación Autonómica na Comitoloxía (Comités da Comisión Europea)

Segundo o artigo 290 do Tratado de Funcionamento de a Unión Europea (TFUE), a Comisión Europea executa a lexislación a nivel comunitario. En concreto, cada acto lexislativo precisa o alcance das competencias de execución asignadas á Comisión polo Consello da Unión Europea. Neste contexto, o Tratado prevé que a Comisión estea asistida por un comité, segundo un procedemento chamado de “comitología”.

O termo "comitología", por tanto, resume o sistema polo que a Comisión exerce as competencias de execución que lle outorga o lexislador da Unión Europea, coa asistencia de comités de representantes dos Estados membros.

Os comités son foros de debate compostos por representantes dos Estados membros e presididos por funcionarios da Comisión que permiten a esta establecer un diálogo coas administracións nacionais antes de adoptar medidas de execución. Deste xeito, a Comisión asegúrase de que ditas medidas adáptense o mellor posible á realidade de cada país. A maioría dos comités reúnese varias veces ao ano (xeralmente en Bruxelas).

A “comitología” está regulada, desde o 1 de marzo de 2011, polo Regulamento (UE) 182/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, que establece as normas e os principios xerais relativos ás modalidades de control por parte dos Estados membros do exercicio das competencias de execución pola Comisión.

No caso de España, as Comunidades Autónomas han ido incrementando paulatinamente a súa participación, que alcanza na actualidade máis de un centenar dos Comités da Comisión Europea. Esta participación concrétase formando parte da delegación española nos devanditos comités e a condición de que se reúnan os seguintes requisitos:

  1. As competencias das Comunidades Autónomas sobre as materias que se traten nos diferentes comités.
  2. A vontade expresa dun número significativo de Comunidades Autónomas ou a existencia dun interese específico que aconselle a participación nos correspondentes comités.
  3. A dispoñibilidade de persoal con capacitación técnica adecuada para participar nas reunións dos comités e que manteña unha relación funcionarial ou laboral cunha Administración autonómica.

 

A asistencia de o funcionario ou técnico designado pola Comunidade Autónoma ás reunións dun determinado comité producirase en representación do conxunto das Comunidades Autónomas.