Achega a plans provinciais e insulares

Nos termos e para os efectos previstos no artigo 36.2 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, as Deputacións Provinciais (ou entidades equivalentes) aproban anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, en cuxa elaboración deben participar os municipios da Provincia.

Devandito plan poderá financiarse con medios propios da Deputación Provincial, as achegas municipais "e as subvencións que acorden a Comunidade Autónoma e o Estado con cargo aos seus respectivos orzamentos".

  • Obxectivo da subvención

Colaborar na dotación e mellora das infraestruturas, servizos e equipamentos municipais.

  • Beneficiarios 

Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos Insulares e Comunidades Autónomas uniprovinciales.

  • Contías

A subvención do Estado poderá alcanzar:

- O 50 por 100, para as obras e servizos de carácter obrigatorio numerados no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, tales como: saneamento, rede de sumidoiros, pavimentación, abastecemento de auga, etc.
- O 40 por 100, para as restantes obras e servizos que, sen ser obrigatorios, sexan de competencia municipal, de acordo co establecido no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, tales como: casas consistoriais, centros sociais, instalacións culturais, etc.
- O 50 por 100, do importe do orzamento consignado no Plan, para as obras de mellora e conservación da rede viaria titularidade das Deputacións Provinciais.

Os procentajes indicados nos dous primeiros parágrafos anteriores poderán incrementarse ata o 60 e 50 por 100, respectivamente, cando as obras e servizos sexan de carácter supramunicipal.

Distribución Territorial