Achega aos proxectos de modernización administrativa local

Esta liña de axuda está regulada nos artigos 20 e seguintes do Real Decreto 835/2003, de 27 de xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das entidades locais.

O seu obxectivo é cofinanciar a execución de proxectos que teñan por obxecto a modernización da Administración local a través da utilización de tecnoloxías da información coas finalidades seguintes:

a) A mellora dos servizos de xestión e atención dirixidos ao cidadán.

*b) A simplificación dos procedementos e a súa integración cos de responsabilidade estatal e autonómica.

*c) Instrumentalmente, a mellora das infraestruturas tecnolóxicas e de comunicacións precisas para o cumprimento das finalidades sinaladas nos parágrafos anteriores.

Notas características

  • Entidades beneficiarias

- Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes.

- Municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes, sempre que o proxecto afecte a un conxunto de municipios que superen os 5.000 habitantes.

- Deputacións Provinciais, Cabidos, Consellos Insulares e Comunidades Autónomas uniprovinciales, para proxectos propios ou que afecten a un conxunto de municipios que superen os 5.000 habitantes.

  • Contía da subvención

A subvención poderá alcanzar ata o 50 por 100 do importe do proxecto.

 


Subvencións concedidas

Relación de subvencións concedidas ordenadas por exercicio orzamentario:

Anualidade 2006

Lei 30/2005, de 29 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2006.

Dotación de 13.316.970,00 €. Relación de subvencións.

Anualidade 2007

Lei 42/2006, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2007.

Dotación de 13.212.830,00 €.Relación de subvencións.

Anualidade 2008

Lei 51/2007, de 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2008.

Dotación de 13.212.830,00 €. Relación de subvencións.

Anualidade 2009

Lei 2/2008, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2009.

Dotación de 13.316.970,00 €.Relación de subvencións.