Achega a proxectos con participación da sociedade civil

Esta liña de axuda está regulada nos artigos 33 e seguintes do Real Decreto 835/2003, de 27 de xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das entidades locais.

O seu obxectivo é potenciar a participación da sociedade civil na mellora dos servizos locais, no ámbito das competencias das entidades locais, mediante o cofinanciamento de proxectos que cumpran devandito obxectivo.

Son susceptibles de obter subvención os proxectos de investimentos destinados á prestación de servizos locais en cuxa xestión haxa unha efectiva participación dos cidadáns, mediante as fórmulas que establezan as entidades locais.

Notas características

  • Estrutura das axudas

A cooperación económica do Estado aos proxectos con participación da sociedade civil realizarase directamente coas entidades locais solicitantes e beneficiarias da subvención.

Poden solicitar e obter subvención para esta finalidade as entidades locais que teñan regulada a participación da sociedade civil mediante consellos ou outras estruturas.

  • Contía das subvencións

A subvención do Estado destinada ao financiamento dos proxectos con participación da sociedade civil poderá alcanzar ata o 50 por cento do importe do investimento. As entidades locais titulares dos proxectos haberán de contribuír ao seu financiamento cunha achega mínima do 15 por cento do investimento.

Só poderán ser financiados con subvención do Estado os gastos que teñan a consideración de investimentos.

 


Subvencións concedidas

Relación de subvencións concedidas ordenadas por exercicio orzamentario: