Acordo de Consello de Ministros de 19 outubro de 2018

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo de Consello de Ministros de 19 de outubro de 2018, polo que se declaran os municipios de *Artá, *Capdepera, *Manacor, Sant *Llorenç deas *Cardassar e Son *Servera da Comunidade Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia das choivas torrenciais e desbordamento de *torrentes acaecidos o pasado día 9 de outubro.

A fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, de 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, o citado acordo determina a adopción de varias medidas, detallándose no apartado Cuarto, as relativas á Cooperación Económica Local:

"Danos en infraestruturas municipais e rede viaria dos Consellos Insulares"

Aos proxectos que executen os concellos, os Consellos Insulares, as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal, incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria dos Consellos Insulares, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50% do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

  • (BOE, 19/09/2019) Extracto da Resolución de 10 de setembro de 2019, da Secretaría de Estado  de Política Territorial, pola que se convocan subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria dos Consellos Insulares, previstas no apartado cuarto do acordo de Consello de Ministros, de 19 de outubro de 2018, polo que se declaran *Artá, *Capdepera, *Manacor, Sant *Llorenç deas *Cardassar e Son *Servera de Comunidade Autónoma de Illes Balears, zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil.

SUBVENCIÓNS ASIGNADAS

  • (BOE, 06/12/2019) Orde *TFP/1177/2019, de 29 de novembro, pola que se acorda a asignación de subvención por danos en infraestruturas municipais e rede viaria dos consellos insulares, previstas no apartado cuarto do Acordo do Consello de Ministros de 19 de outubro de 2018, polo que se declaran os municipios de *Artá, *Capdepera, *Manacor, Sant *Llorenç deas *Cardassar e Son *Servera, da Comunidade Autónoma das Illes Balears "zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil".