Acordo de Consello de Ministros de 2 de novembro de 2018

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo de Consello de Ministros de 2 de novembro de 2018, polo que se declaran as provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castelló, Tarragona, Teruel e a Comunidade Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia das choivas torrenciais e desbordamentos de *torrentes acaecidos os pasados días 18,19,20 e 21 de outubro.

A fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, de 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, o citado acordo determina a adopción de varias medidas, detallándose as seguintes,  relativas á Cooperación Económica Local:

"Cuarto. Danos en infraestruturas municipais e rede viaria "

Aos proxectos que executen os concellos, as deputacións provinciais, as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal, incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das deputacións provinciais, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50% do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

  • (BOE, 21/09/2019) Extracto da Resolución de 10 de setembro de 2019 da Secretaría de Estado de Política Territorial pola que se convocan subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria, previstas no apartado cuarto do acordo de Consello de Ministros de 2 de novembro de 2018, polo que se declaran as provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castelló, Tarragona, Teruel e Comunidade Autónoma de Illes Balears, zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil.

SUBVENCIÓNS ASIGNADAS

  • (BOE, 17/12/2019) Resolución de 12 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se asignan subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria, previstas no Acordo de Consello de Ministros de 2 de novembro de 2018, polo que se declaran as provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castelló, Tarragona, Teruel e a Comunidade Autónoma de Illes Balears, «zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil», como consecuencia das choivas torrenciais e desbordamentos de *torrentes acaecidos os pasados 18, 19, 20 e 21 de outubro.