Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais Aquí atopará toda a información relativa á elaboración e resultados da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL).

Regulada no artigo 4 do Real Decreto 835/2003, de 27 de xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das entidades locais, a Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (EIEL) é un instrumento de análise cuantitativa e cualitativa dos servizos de competencia municipal. Constitúe un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, que ten como obxectivo coñecer periodicamente a situación e o nivel de dotación de infraestruturas e equipamentos locais, a fin de poder avaliar as necesidades dos devanditos sectores, permitir unha correcta distribución dos recursos, eliminando os desequilibrios rexionais mediante unha mellor planificación dos investimentos públicos que a Administración Central e Local realiza nos municipios.

Elabórase, seguindo unha metodoloxía común, polas Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales e a Xeneralidade de Cataluña, coa colaboración técnica e económica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, ao que ademais corresponde o seguimento e control da súa actualización e mantemento.

Comprende todos os municipios menores de 50.0000 habitantes do territorio nacional, con excepción de as Comunidades Autónomas do País Vasco e Navarra, por ter un réxime foral propio e non estar incluídas na Cooperación Económica do Estado.  Recoge a información a nivel de núcleo de poboación, abarcando como mínimo, todos os sectores que competen á actividade municipal reflectidos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Consulta e descarga de datos

Neste apartado pódense consultar e descargar datos da *EIEL.

Información estatística

Contén explotacións da *EIEL, índices de infraestruturas, informes sobre a implantación dos Sistemas de Información Xeográfica (*SIG) e estudos de datos locais.

Aplicación *EIEL Xestión

Aplicación para a carga e validación da *EIEL.

Metodoloxía e documentación (por anos)

Acceso á documentación necesaria para a elaboración da *EIEL, tanto alfanumérica como gráfica.

Subvencións para a execución da Enquisa

Distribución territorial do crédito destinado a subvencionar os traballos das Entidades locais para a actualización e mantemento da *EIEL.