Órganos de cooperación

Comisión Nacional de Administración Local

A Comisión Nacional de Administración Local é o órgano permanente para a colaboración entre a Administración Xeral do Estado e a Administración local. Principalmente correspóndelle a emisión de informe sobre Anteproxectos de Lei e proxectos de disposicións administrativas de competencia do Estado nas materias que afecten á Administración local.