Comisión Nacional de Administración Local

Foto Comisión Nacional de Administración Local
A Comisión Nacional de Administración Local é o órgano permanente para a colaboración entre a Administración Xeral do Estado e a Administración local, integrándose orgánica e funcionalmente no Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 
 

Regulación

A normativa básica reguladora da Comisión Nacional de Administración Local vén conformada polos artigos 117, 118 e 119 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e, no seu desenvolvemento polo Real Decreto 427/2005, de 15 de abril, polo que se regula a composición, as funcións e o funcionamento da Comisión Nacional de Administración Local, que foi modificado mediante o Real Decreto 1142/2012, de 27 de xullo.

Artigos 117, 118 e 119 da Lei 7/1985, de 2 de abril, *LRBRL (PDF · 23.45 KB)

Real Decreto 427/2005, regula composición, funcións e funcionamento da *CNAL (PDF · 72.09 KB)

Real Decreto 1142/2012, de 27 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 427/2005, de 15 de abril, polo que se regula a composición, as funcións e o funcionamento da Comisión Nacional de Administración Local (PDF · 157.3 KB)

Composición

A composición da Comisión Nacional de Administración Local está recollida no Real Decreto 427/2005, de 15 de abril, modificado polo Real Decreto 1142/2012, de 27 de xullo. Estrutúrase nos seguintes órganos:

  • Pleno: presidido polo titular do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
  • Subcomisión de Cooperación coa Administración Local: presidida polo titular da Secretaría de Estado de Administracións Públicas.
  • Subcomisión de Réxime Económico, Financeiro e Fiscal: presidida polo titular da Secretaría de Estado de Facenda.

Para o mellor cumprimento dos seus fins tamén poderán constituírse Grupos de Traballo.

Funcións

1. Corresponden á Comisión Nacional de Administración Local as funcións que lle encomendan os artigos 118 e 119 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, así como aqueloutras que lle encomenden as leis sectoriais, ou que se refiran a a colaboración entre a Administración Xeral do Estado e a Administración local.
2. As mencionadas funcións serán exercidas polo Pleno, salvo as que se atribúan ás Subcomisiones por delegación daquel.
3. Exceptúanse da devandita facultade de delegación nas Subcomisiones o informe sobre os anteproxectos de lei enumerados no artigo 117.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e o informe previo a que se refire o artigo 118.1.A. c) da citada lei, que corresponderán, en todo caso, ao Pleno.