Personal al servei de les administracions públiques

Qui ha de sol·licitar la compatibilitat?

El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, que desitge exercir qualssevol activitats privades o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat.

A els qui els és aplicable la normativa sobre incompatibilitats?

La normativa sobre incompatibilitats és aplicable a:

A. El personal civil i militar al servei de l'Administració de l'Estat i dels seus Organismes Públics (Lletra modificada per Llei 7/2007, de 12 d'abril. BOE 13.04.2007).

B. El personal al servei de les Administracions de les Comunitats Autònomes i dels Organismes d'elles depenents, així com de les seues Assemblees Legislatives i òrgans institucionals.

C. El personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles depenents.

D. El personal al servei d'Ens i Organismes públics exceptuats de l'aplicació de la Llei d'Entitats Estatals Autònomes.

I. El personal que exercisca funcions públiques i perceba les seues retribucions mitjançant aranzel.

F. El personal al servei de la Seguretat Social, de les seues Entitats Gestores i de qualsevol altra Entitat o Organisme de la mateixa.

G. El personal al servei d'entitats, corporacions de dret públic, fundacions i consorcis els pressupostos dels quals es doten ordinàriament en més d'un 50 per 100 amb subvencions o altres ingressos procedents de les Administracions Públiques (Lletra modificada per Llei 7/2007, de 12 d'abril. BOE 13.04.2007).

H. El personal que preste serveis en Empreses en què la participació del capital, directa o indirectament, de les Administracions Públiques siga superior al 50 per 100.

I. El personal al servei del Banc d'Espanya i de les institucions financeres públiques.

J. El restant personal al que resulte d'aplicació el règim estatutari dels funcionaris públics.

Al fet que òrgan ha de dirigir-se la sol·licitud de compatibilitat?

A) Si es tracta de sol·licituds per a compatibilitzar una segona activitat pública, l'autorització ha de sol·licitar-se, segons els casos a:

    - Alinistro d'Hisenda i Administracions Públiques (Oficina de Conflictes d'Interessos), quan l'activitat pública principal està adscrita a l'Administració de l'Estat.

    - A l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, quan l'activitat principal estiga adscrita a una Administració Autonòmica.

    - Al Ple de la Corporació Local, quan l'activitat principal estiga adscrita a una Corporació Local.

B) Si es tracta de compatibilitzar l'exercici d'activitats privades, haurà de sol·licitar-se el reconeixement de compatibilitat a l'òrgan competent de l'Administració a la qual estiga adscrita l'activitat pública, segons l'assenyalat en el paràgraf precedent.

Forma de presentació de la sol·licitud de compatibilitat

 Les sol·licituds es poden presentar:

- En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat o a qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, així com en els registres d'aquelles entitats de l'Administració Local que tinguen subscrit el conveni al fet que es refereix l'article 38.4.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

-En les oficines de Correus.

-En Funciona, el Portal dels empleats de l'Administració General de l'Estat, a través de l'Autosevicio de l'Empleat.

- En la forma prevista en  la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics, a través de "ACCEDISCA"

 

Quin és el termini de resolució?

Sol·licituds d'autorització de compatibilitat per a una segona activitat en el sector públic: QUATRE MESOS

Sol·licituds de reconeixement de compatibilitat per a activitats privades: TRES MESOS

Com és el règim disciplinari?

L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu, d'acord amb el que es disposa en l'article 95.2.n) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril. Si es tracta simplement d'incompliment dels terminis o altres disposicions de procediment en matèria d'incompatibilitats la falta es considerarà greu, sempre que no supose manteniment d'una situació d'incompatibilitat, segons l'establit en l'article 7.1 k) del Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat, aprovat per Reial decret 33/1986, de 10 de gener.

Descarregar el Model de Sol·licitud de Compatibilitat (PDF · 34.4 KB)

Més informació i contacte

SECCIÓ DE GESTIÓ D'INCOMPATIBILITATS "RÈGIM GENERAL- Tot el personal, excepte el personal sanitari i el dependent dels  Ministeris de Defensa, Ocupació i Seguretat Social, Justícia i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat"
Telèfons: (91) 273.26.52 - (91) 273.26.49
Correu Electrònic: incom.rgeneral@seap.minhap.es

 

SECCIÓ DE GESTIÓ D'INCOMPATIBILITATS "Personal Sanitari i personal depenent dels Ministeris de Defensa, Ocupació i Seguretat Social, Justícia i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat"
Telèfons: (91) 273.26.54 - (91) 273.26.39
Correu Electrònic: incompatibilidades@seap.minhap.es