Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat. MUFACE

Passeig Juan XXIII, 26 (28040 Madrid)

Tfno: 91 273 95 00

Titular: Antonio Sánchez Díaz.

Currículum vítae: Curriculum Vitae (Enllaç al Portal de la Transparència)
Nomenament per Reial decret 710/2016, de 23 de desembre

Unitats i telèfons:

  • Secretaria General

Myriam Pallares Corton: 91 273 98 02

Unitat d'Informàtica: Juan Carlos Pérez Forts:  91 273 98 50 

  • Departament de Gestió Econòmica i Financera

María del Carmen Rodríguez Baladrón: 91 273 98 03

  • Departament de Prestacions Sanitàries

Patrícia Ordre Cinquè: 91 273 98 04

  • Departament de Prestacions Socials

Francisco Lara Rodríguez: 91 273 98 05

 

COMPETÈNCIES

  • Representació legal de l'organisme.

Representar a la Mutualitat en tots els actes i contractes que se celebren, així com davant les autoritats, Jutjats, Tribunals, organismes i entitats i persones naturals i jurídiques.

  • Adreça, gestió i inspecció de les activitats de l'organisme per al compliment de les seues finalitats.

Dirigir els serveis administratius i tècnics de la Mutualitat General.

Promoure les normes que en l'àmbit del Mutualisme administratiu corresponguen a la Mutualitat, així com aprovar les instruccions necessàries per al seu desenvolupament i execució.

Disposar les despeses i ordenar els pagaments de la Mutualitat sobre prestacions i funcionament, així com gestionar els seus recursos financers.

Elaborar la memòria anual d'activitats i el balanç de comptes i resultats.

Elaborar l'avantprojecte anual dels pressupostos de la Mutualitat, exercir les competències de l'organisme quan entitat comptable i dirigir la gestió economicofinancera de la Mutualitat.

Resoldre en matèries d'afiliació, altes i baixes de mutualistes i beneficiaris de MUFACE.

Determinar la forma en què es dispensarà l'assistència sanitària.

Planificar, regular i avaluar les prestacions a mutualistes i beneficiaris.

Reconèixer les prestacions a mutualistes i beneficiaris.

Celebrar contractes, així com convenis de col·laboració, inclosos els concerts per a la prestació de l'assistència sanitària, amb entitats públiques i privades l'activitat de les quals siga precisa per al millor compliment de les seues finalitats, d'acord amb la legislació aplicable.

Gestionar i administrar els béns i drets patrimonials de la Mutualitat.

Alienar, previ informe del Consell General i amb l'autorització del Consell de Ministres, aquells elements del patrimoni de la Mutualitat que deixen de ser útils per al compliment de les seues finalitats.

Portar les relacions amb altres organismes.

Exercir aquelles competències d'adreça o gestió que li atribuïsquen les normes vigents.