Andalusia - Ordenes del dia

1ª reunió: 9 d'abril de 2007

 • Constitució de la Comissió Bilateral Junta d'Andalusia - Estat al fet que es refereix l'article 220 de la Llei Orgànica 2/2007, de 19 de març, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia.
 • Designació del torn de Presidència de la Comissió Bilateral i del Secretariat Permanent.
 • Debat sobre les línies generals del futur Reglament intern i de funcionament de la Comissió Bilateral.
 • Presentació i debat sobre l'Informe de les Relacions de Col·laboració Administració General de l'Estat-Administració de la Junta d'Andalusia, corresponent a l'any 2006.
 • Mètode de Treball i Programació d'Activitats de la Comissió Bilateral per a l'any 2007.
 • Intercanvi de criteris sobre la situació de la conflictivitat.
 • Precs i Preguntes.

2ª Reunió: 12 de novembre de 2007

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Informe de les Relacions de Col·laboració entre la Junta d'Andalusia i l'Estat.
 • Presentació i aprovació, si escau, del Reglament intern i de funcionament de la Comissió Bilateral de Cooperació Junta d'Andalusia -Estat.
 • Aprovació d'acords d'engegada de Subcomissions de la Comissió Bilateral de Cooperació.
 • Traspàs de funcions i serveis en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics corresponents a les aigües de la Conca del Guadalquivir que discorren íntegrament pel territori de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.
  • Aprovació de l'acord sobre la determinació de l'àmbit funcional del traspàs.
  • Aprovació de l'acord sobre calendari de materialització del traspàs
 • Precs i preguntes.

3ª Reunió: 18 de setembre de 2008

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Desenvolupament de la Disposició Addicional Segona de l'Estatut d'Autonomia per a Andalusia.
 • Precs i preguntes.

4ª Reunió: 16 de març de 2009

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Compliment del previst en la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica 2/2007, de 19 de Març, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia per a Andalusia.
 • Precs i preguntes.

5ª Reunió: 29 de març de 2011

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Anàlisi de la situació creada després de la sentència del Tribunal Constitucional de 16 de març de 2011, que resol el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Consell de Govern de la Junta d'Extremadura contra determinats articles de la Llei Orgànica 2/2007, de 19 de març, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia per a Andalusia.
 • Precs i preguntes.

6ª Reunió: 16 de setembre de 2011

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Anàlisi del compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia.
 • Conclusions de la Subcomissió per a l'anàlisi de la gestió de la Conca del Guadalquivir.
 • Impuls a la negociació sobre el traspàs dels béns immobles de la Seguretat Social afectes a finalitats d'assistència sanitària i de serveis socials.
 • Deliberació sobre l'autorització de noves modalitats de joc i apostes d'àmbit estatal o modificació de les existents (article 81 de l'Estatut d'Autonomia per a Andalusia).
 • Precs i preguntes.