Regió de Múrcia

escut

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat- Comunitat Autònoma de Múrcia es va constituir el 15 de juliol de 1988.

Està composta per cinc membres per part de l'Administració de l'Estat i cinc per la Comunitat Autònoma, sense perjudici que  la Comissió puga convocar a les seues reunions a altres autoritats en funció dels temes a tractar.

En l'acta constitutiva de la Comissió es concep com a fòrum o punt de trobada d'ambdues Administracions, i per açò, com un instrument de col·laboració entre les mateixes, a fi d'impulsar programes i possibles actuacions conjuntes per al desenvolupament de polítiques comunes en els diferents àmbits sectorials, i servir de llera d'actuacions de caràcter preventiu en l'intent d'evitar que sorgisquen conflictes entre ambdues Administracions, i arbitrar propostes de solució a qüestions que interessen a les citades Administracions en assumptes de la seua competència.

A aquests efectes, la Comissió podrà examinar qualssevol assumptes que afecten a ambdues parts, i en particular, els que tinguen per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes de competències, així com dissenyar mecanismes de col·laboració mútua en les diferents àrees en què, puga confluir l'activitat d'ambdues Administracions.

Normes de funcionament