Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT)

La cooperació transfronterera va rebre el 2006 un important suport de la Unió Europea mitjançant la creació de la figura jurídica de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT). Són regulades pel Reglament (CE) núm. 1082/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de julio.

Aquest Reglament ha estat modificat pel Reglament (UE) nº 1302/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, de modificació de l'anterior pel que fa a la clarificació, a la simplificació i a la millora de la creació i el funcionament d'aquestes agrupacions.

Les AECT transcendeixen la mera cooperació transfronterera, ja que també inclouen la cooperació transnacional i interregional. Després de la nova regulació europea s'obre a més la possibilitat de cooperar amb tercers estats no membres de la Unió.

Les AECT estan dotades de personalitat jurídica, es regulen directament per l'esmentat Reglament i per la normativa complementària dels Estats membres. Els membres d'aquestes agrupacions poden ser tant autoritats regionals i locals, com a organismes de dret públic i els mateixos Estats membres, sent aquest últim aspecte el més nou de la regulació. Els membres han de procedir almenys de dos estats de la Unió Europea.

La constitució i regulació de les AECT es recull en un conveni de cooperació territorial i en els estatuts dels quals es doti cada agrupació en tot el referent a la seva organització i funcionament. El principal objectiu de les AECT és l'enfortiment de la cohesió econòmica, social i territorial en l'àmbit geogràfic de les mateixes.

Cada agrupació gestiona el seu propi pressupost , disposa de personal i de mitjans econòmics propis i té capacitat per a celebrar contractes, tot això dins del límit de les competències atribuïdes a cada membre de l'agrupació per la legislació nacional que li sigui d'aplicació.

Amb aquesta figura, la Unió Europea va més enllà del concepte clàssic de la cooperació transfronterera, entesa només entre veïns fronterers i s'obre la nova via de la "cooperació territorial", en la qual els mateixos Estats o regions, fins i tot no fronterers entre si, poden arribar a acords que beneficiïn els interessos econòmics o culturals comuns.

A Espanya, el Reial decret 23/2015 de 23 de gener desenvolupa les disposicions del Reglament europeu, arreplegant les modificacions introduïdes per la reforma de 2013. 

Agrupacions Europees de Cooperació Territorial 

 • Constituïdes
  • Galícia-Nord de Portugal
  • Duero-Douro
  • ZAS-NET
  • Pirineus-Mediterrània
  • Pirineus-Cerdanya
  • Arxipèlag de la Mediterrània (ARCHIMED)
  • Espai Portalet
  • Hospital de la Cerdanya
  • Eurocidade Chaves-Verín
  • Euroregió Aquitània-Euskadi
  • Faixa Pirítica Ibèrica 
  • Ciutats de la Ceràmica (AEuCC)
  • Osca Pirineus-Hautes Pyrénées
  • País Transfronterer d'Art i Història. Les valls catalanes del Tec i el Ter
  • León-Bragança
  • European Mycological Institute (EMI)
  • Interpal-Medio Tejo
  • Eurociudad del Guadiana
  • Río Miño
  • Pirineos-Pyrénées

Mapa de les AECT