Aportació a projectes amb participació de la societat civil

Aquesta línia d'ajuda està regulada en els articles 33 i següents del Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals.

El seu objectiu és potenciar la participació de la societat civil en la millora dels serveis locals, en l'àmbit de les competències de les entitats locals, mitjançant el cofinançament de projectes que complisquen dita objectiva.

Són susceptibles d'obtenir subvenció els projectes d'inversions destinats a la prestació de serveis locals en la gestió dels quals hi haja una efectiva participació dels ciutadans, mitjançant les fórmules que establisquen les entitats locals.

Notes característiques

  • Estructura de les ajudes

La cooperació econòmica de l'Estat als projectes amb participació de la societat civil es realitzarà directament amb les entitats locals sol·licitants i beneficiàries de la subvenció.

Poden sol·licitar i obtenir subvenció per a aquesta finalitat les entitats locals que tinguen regulada la participació de la societat civil mitjançant consells o altres estructures.

  • Quantia de les subvencions

La subvenció de l'Estat destinada al finançament dels projectes amb participació de la societat civil podrà aconseguir fins al 50 per cent de l'import de la inversió. Les entitats locals titulars dels projectes hauran de contribuir al seu finançament amb una aportació mínima del 15 per cent de la inversió.

Solament podran ser finançats amb subvenció de l'Estat les despeses que tinguen la consideració d'inversions.

 


Subvencions concedides

Relació de subvencions concedides ordenades per exercici pressupostari: