Acord de Consell de Ministres de 7 de setembre de 2018

MESURES ADOPTADES

Acord de Consell de Ministres de 7 de Setembre de 2018, pel qual es declaren la Comunitat Valenciana i el municipi de *Tui (Pontevedra) "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència dels incendis forestals esdevinguts en el mes d'agost de 2018 i de l'explosió de material pirotècnic el passat 23 de maig, respectivament.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se les següents,  relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Quart.Danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les diputacions provincials"

Als projectes que executen els ajuntaments, les diputacions provincials, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.