Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018

MESURES ADOPTADES

Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma de *Illes *Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats dies 18,19,20 i 21 d'octubre.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se les següents,  relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Quart. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària "

Als projectes que executen els ajuntaments, les diputacions provincials, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • (BOE, 21/09/2019) Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2019 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial per la qual es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària, previstes en l'apartat quart de l'acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i Comunitat Autònoma de *Illes *Balears, zones afectades greument per una emergència de protecció civil.

SUBVENCIONS ASSIGNADES

  • (BOE, 17/12/2019) Resolució de 12 de desembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'assignen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària, previstes en l'Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma de *Illes *Balears, «zones afectades greument per una emergència de protecció civil», com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats 18, 19, 20 i 21 d'octubre.