Mesurades Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre (RD-llei 11/2019)

MESURES ADOPTADES

  • (BOE, 14/10/2020) Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 10 de desembre de 2020, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en el Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020. Publicada en extracte en BOE 22/12/2020.

 

RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS

(BOE, 30/07/2021) Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020.

 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES: La diputació provincial o ens equivalent, en el termini màxim dels tres mesos següents a la publicació de la resolució d'assignació de subvencions en el «Butlletí Oficial de l'Estat», haurà de remetre a través de l'aplicació AURA en el model que figura com a annex II de les bases, el certificat d'adjudicació de cadascun dels projectes d'obra als quals els ha sigut assignada subvenció.

Este termini conclou el pròxim 30 d'octubre de 2021.

D'acord amb l'art. 12.4 de l'Orde HAP/196/2015, de 21 de gener, la falta de remissió del certificat d'adjudicació en el termini i forma indicats, donarà lloc a la pèrdua del dret sobre la subvenció assignada al projecte del que es tracte.