Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals Ací trobarà tota la informació relativa a l'elaboració i resultats de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL).

Regulada en l'article 4 del Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals, l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL) és un instrument d'anàlisi quantitativa i qualitatiu dels serveis de competència municipal. Constitueix un inventari d'àmbit nacional, de caràcter censal, que té com a objectiu conèixer periòdicament la situació i el nivell de dotació d'infraestructures i equipaments locals, a fi de poder avaluar les necessitats d'aquests sectors, permetre una correcta distribució dels recursos, eliminant els desequilibris regionals mitjançant una millor planificació de les inversions públiques que l'Administració Central i Local realitza en els municipis.

S'elabora, seguint una metodologia comuna, per les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, Comunitats Autònomes Uniprovincials i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració tècnica i econòmica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, al que a més correspon el seguiment i control de la seua actualització i manteniment.

Comprèn tots els municipis menors de 50.0000 habitants del territori nacional, amb excepció de les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra, per tenir un règim foral propi i no estar incloses en la Cooperació Econòmica de l'Estat.  Recoge la informació a nivell de nucli de població, abastant com a mínim, tots els sectors que competeixen a l'activitat municipal reflectits en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Consulta i descàrrega de dades

En este apartat es poden consultar i descarregar dades de l'EIEL.

Informació estadística

Conté explotacions de l'EIEL, índexs d'infraestructures, informes sobre la implantació dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i estudis de dades locals.

Aplicació EIEL Gestió

Aplicació per a la càrrega i validació de l'EIEL.

Metodologia i documentació (per anys)

Accés a la documentació necessària per a l'elaboració de l'EIEL, tant alfanumèrica com a gràfica.

Subvencions per a l'execució de l'Enquesta

Distribució territorial del crèdit destinat a subvencionar els treballs de les Entitats Locals per a l'actualització i manteniment de l'EIEL.