Coordinadors IMI

Què      Qui     Estructura     Coordinadors     Àmbits

Les autoritats finals són la raó de ser del sistema IMI. Són elles les trucades a participar més activament en el sistema, intercanviant informació, consultes, etc. per a portar avant la necessària cooperació administrativa entre els EEMM.

Al costat d'elles apareixen diversos coordinadors IMI que recolzen a les autoritats finals. Exerceixen una labor essencial tant per a garantir la construcció, formació i manteniment de la xarxa d'autoritats, com per a aportar major especialització davant casos que requerisquen intervenció (com a discrepàncies de criteri amb altres estats, tractament d'alertes, etc.).

A Espanya, a més de l'obligatòria figura d'un coordinador nacional (NIMIC) s'han designat coordinadors 'temàtics' per cada directiva de l'Administració General de l'Estat, i coordinadors 'globals' per cadascuna de les CCAA i ciutats amb estatut d'autonomia habilitats per a totes les directives.

NIMIC (coordinador nacional del sistema IMI)

    Esther Pérez Peláez (Mº de Política Territorial i Funció Pública).
    c/ Cea Bermúdez, 46 - 4º; 28071-Madrid
    esther.perez@correo.gob.es; 91 2734439