Delegació del Govern i Conselleria d’Administracions Públiques signen un acord de col·laboració per a la prestació de socors i rescat en muntanya

Palmer, Lafuente, Torrandell i el coronel Barceló, a la signatura

27/03/2015

L'objectiu és millorar la coordinació entre administracions per garantir l'efectivitat i la rapidesa de resposta dels organismes d'emergències davant situacions de risc en muntanya


La delegada del Govern en Illes Balears, Teresa Palmer, i el conseller d’Administracions Públiques, Juan Manuel Lafuente, han signat avui el conveni de col·laboració entre el Govern balear i el Ministeri de l'Interior per a la prestació del servei de socors i rescat en muntanya. Un acord que té com a objectiu proporcionar una resposta eficaç que garanteixi la protecció efectiva de les persones en situació de risc a les àrees de muntanya de les Illes i assegurar l'actuació coordinada de les diferents administracions que puguin intervenir.

Cadascuna de les parts signatàries assumeix el compliment de funcions conjuntes per millorar l'enteniment i el desenvolupament de les tasques de rescat com per exemple la planificació, la programació de projectes en matèria d'emergències a la muntanya o l'intercanvi d'informació i documentació d'interès comú, entre unes altres.

El Ministeri de l'Interior, a través de les diferents unitats de la Guàrdia Civil que hi ha en Illes Balears, assumirà les operacions de socors i rescat en muntanya quan així ho sol·liciti la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, dependent de la Conselleria d’Administracions Públiques. A més, i mitjançant el Servei d'Emergències de les Illes 112, l'equip de rescat, format pels especialistes de la Guàrdia Civil que siguin precisos segons la complexitat de l'incident, podran demanar la participació d'altres mitjans de suport per al rescat o per a l'evacuació posterior.


Eficàcia del GREIM i la Unitat d'Helicòpters

L'experiència obtinguda al llarg dels anys i, especialment, des de l'any 2001, quan es va crear el Grup de Rescat en Muntanya de la Guàrdia Civil i la Unitat d'Helicòpters en Illes Balears, ha demostrat l'eficàcia del compromís d'aquest cos en tasques de rescat, i s'ha constituït com una eina bàsica en aquest tipus d'incidències gràcies a la seva versatilitat i eficàcia.

Per desenvolupar el conveni i facilitar el seu compliment, es constituirà una Comissió de Seguiment formada per quatre representants del Ministeri (aportats per la Guàrdia Civil i la Delegació del Govern) i quatre del Govern balear que es reunirà com a mínim una vegada a l'any o sempre que una de les parts ho consideri necessari.

Cal recordar que la Serra de Tramuntana va ser declarat en 2010 Patrimoni Mundial de la UNESCO. Això ha provocat que l'entorn s'hagi convertit en un atractiu reclam per a ciutadans i turistes de tot el món. Cada vegada són més les activitats d'oci i esport que es desenvolupen a les seves muntanyes i, per tant, s'han incrementat els incidents vinculats amb tasques de rescat a la zona. Una situació que ha motivat la signatura d'aquest conveni, la vigència del qual serà d'un any natural amb la possibilitat de ser prorrogat per períodes similars any rere any.