Castella i Lleó - Ordenis del dia

1ª reunió: 10 de juliol de 2008

 • Constitució de la Comissió de Cooperació entre la Comunitat de Castella i Lleó i l'Estat al fet que es refereix l'Article 59 De la Llei Orgànica 14/2007, de 30 de Novembre, de Reforma de l'Estatut D'Autonomia de Castella i Lleó.
 • Designació del torn de Presidència de la Comissió de Cooperació i del Secretariat.
 • Línies generals del futur Reglament de la Comissió de Cooperació.
 • Informe de les relacions de col·laboració Administració General de l'Estat-Administració de la Comunitat de Castella i Lleó.
 • Pla de Treball i Programació d'Activitats de la Comissió de Cooperació per a l'any 2008.
 • Precs i Preguntes.

2ª reunió: 24 de novembre de 2010

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Aprovació del reglament intern de la Comissió de Cooperació entre la Comunitat de Castella i Lleó i l'Estat.
 • Informe de les relacions de col·laboració Administració General de l'Estat- Administració de la Comunitat de Castella i Lleó en 2009.
 • Acord sobre inversions en 2010 relatives al Pla Plurianual de Convergència Interior.
 • Seguiment de les actuacions del grup de treball de desenvolupament estatutari de la Comissió de Cooperació.
 • Precs i preguntes.

3ª reunió: 18 de febrer de 2019

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Intercanvi d'informació en matèria de convenis de cooperació celebrats entre l'Administració de l'Estat i la Comunitat de Castella i Lleó.
 • Seguiment de Conferències Sectorials i altres òrgans consultius multilaterals de l'Estat en els quals participa la Comunitat de Castella i Lleó.
 • Seguiment normatiu i conflictivitat.
 • Informe de la Junta de Castella i Lleó referent a les actuacions sobre Convergència Interior.
 • Participació de la Comunitat Autònoma en els òrgans de la Confederació Hidrogràfica del Duero.
 • Desenvolupament de la banda ampla en el mitjà rural de la Comunitat.
 • Informe en relació amb la derogació de la Disposició Addicional Cinquena del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local  amb habilitació de caràcter nacional.
 • Precs i preguntes.